Mistanke om fusk

Mistanke om fusk

Fusk er brudd på forskriften og universitets- og høyskoleloven. En student som blir mistenkt for fusk, risikerer i ytterste konsekvens utestengelse fra NHH eller alle norske universitet og høyskoler i inntil to semestre, i tillegg til annullering av karakteren.

NHH ser alvorlig på fusk. Det er et tillitsbrudd overfor institusjonen og andre studenter å oppnå, eller forsøke å oppnå, et bedre resultat på uredelig vis.

NHH har ansvar for å sikre at alle studenter har like forutsetninger ved gjennomføring av vurdering. "Vurdering" regnes her som fra og med obligatorisk arbeid (kursgodkjenning), eksamen, og til og med eventuell klagebehandling.

Eksempler på fusk er for eksempel, plagiat, feilaktig bruk av kilder, omskriving av allerede innlevert arbeid uten sitering, ulovlig samarbeid, eller tilgang på ulovlige hjelpemidler. Det kan også omfatte forsøk på å tilegne seg eksamensdokumenter før eksamen, eller forsøk på å skaffe seg en urettmessig fordel under eksamen. På en digital eksamen kan fusk inkludere forsøk på å skaffe seg tilgang til eksamen utenfor eksamenslokalet, eller at man ikke påkaller vakt ved tekniske problemer hvor assistanse av vakt kreves. Andre uredelige handlinger kan også inkluderes.

Det er viktig å være klar over at reglementet for fusk også gjelder selv om det blir brutt uten at det er intensjonen å skaffe seg et fortrinn, for eksempel hvis du har glemt å legge bort mobiltelefonen, eller har tilgjengelig en lapp eller bok som ikke er tillatt hjelpemiddel. Dårlig sitering kan også føre til mistanke om fusk.

Medvirkning til fusk kan også sanksjoneres jf. Universitets- og høgskoleloven §4-8 tredje ledd. Skyldkravet ved medvirkning er at det må være med forsett, for eksempel at en student sender sin besvarelse til en medstudent som videre benytter seg av denne ved utarbeidelse av egen besvarelse.

Det er ditt ansvar som student å sette deg inn i regelverket som omhandler fusk, og disse reglene gjelder selv om du ikke er kjent med disse.

Det er viktig at du som student er trygg på hvordan du skal forholde deg i forbindelse med eksamen for ikke å bli mistenkt for fusk. Er du usikker, kan du kontakte oss.

Plagiatkontroll

Besvarelser som leveres og som er gjenstand for sensur, blir i så stor grad som det lar seg gjøre, sjekket for plagiat. Plagiatkontrollen er tilgjengelig for faglige som benytter elektroniske innleveringer i sine kurs. Den undersøker om det er samsvar mellom den innleverte besvarelsen og tidligere innleverte besvarelser, samt nettsider, dokumenter og annen publisert litteratur. Resultatet av en plagiatkontroll gir et utslag som så må tolkes grundigere. Det vil si at en høy grad av tekstlikhet ikke automatisk fører til en mistanke om fusk.

Hva skjer ved Mistanke om fusk?

Dersom det foreligger en mistanke om fusk under skoleeksamen, vil Seksjon for eksamen bli kontaktet umiddelbart. Hvis det er avdekket tilgang på ulovlige hjelpemidler (for eksempel fuskelapp, mobiltelefon, ulovlige notater i tillatte hjelpemidler eller lignende) vil disse om mulig beslaglegges. Studenten vil få anledning til å fullføre eksamen. Ulovlige hjelpemidler som fuskelapper, ulovlige notater i lovsamlinger osv. vil bli beslaglagt til saken er avgjort. Dersom det gjelder en mobiltelefon eller smartklokke, vil denne tilbakeleveres etter en gjennomgang sammen med ansvarlig fra Seksjon for eksamen.

Dersom mistanken oppstår under sensur, vil sensor kontakte Seksjon for eksamen, som er primær saksbehandler i Studieadministrativ avdeling. Du vil få innkalling til et møte hvor saken slik den foreligger, vil bli presentert for deg. Du vil få utdelt alle forskrifter og relevante utdrag av loven, som beskriver dine plikter og rettigheter. Du får anledning til å gi en forklaring på hva som har skjedd. Du vil også bli oppfordret til å forberede en skriftlig egenuttalelse som vil bli vedlagt saken din. Dette møtet er frivillig.

Etter møtet vil Studieadministrativ avdeling forberede en innstilling hvor all informasjon sammenfattes, med eventuelle vedlegg. Vedlegg kan for eksempel være en rapport fra eksamenslokalet eller uttalelse fra faglig ansatt, besvarelsen din, egenuttalelse og andre dokumenter som kan være relevant for saken. Innstillingen vil bli sendt videre til den oppnevnte Klagenemnda ved NHH, som er instansen som avgjør om saken skal regnes som forsettlig eller uaktsom fusk, og den eventuelle sanksjonen som skal pålegges.

Du som student har krav på all informasjon som sendes fra Studieadministrativ avdeling til Klagenemnda. Under innledende behandling får du tildelt en kontaktperson ved Seksjon for eksamen. Når saken oversendes til Klagenemnda vil sekretær i nemnda være kontaktperson. Resultatet av vedtaket vil også bli sendt fra klagenemndssekretæren.

Juridisk bistand

Du har rett til å la deg bistå av advokat eller annen fullmektig, jf. Forvaltningslovens § 12 første ledd, og Universitets- og høgskolelovens § 4-8, femte ledd. Når studenten har opplyst høyskolen om hvem han eller hun har antatt som fullmektig, skal all kontakt skje gjennom vedkommende. Høyskolen har plikt til å dekke studentens kostnader til slik bistand, fra sak om utestenging er reist.

Studenten eller dennes fullmektig har videre rett til partsinnsyn i saken etter Forvaltningslovens §§ 18-20. Dette omfatter ikke interne vurderinger som er ledd i saksforberedelsen, jf. Forvaltningslovens § 18 andre ledd. Studenten/dennes fullmektig vil under saksforberedelsen normalt bare ha rett til innsyn i det faktiske grunnlag, slik som egne prøver, beskrivelse av hendelsesforløpet, vitneprov, retningslinjer osv.

Les mer:

Forskrift om fulltidsstudiene ved NHH Kapittel 5 Fusk (ekstern lenke)

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene Kapittel 5 (PDF 320 kb)

Universitets- og høyskoleloven § 4-7 Annullering av eksamen eller prøve (ekstern lenke)

Universitets- og høyskoleloven § 4-8 Utestenging og bortvisning (ekstern lenke)