Vitnemål og karakterutskrift

Vitnemål og karakterutskrift

Når du har oppnådd ein grad ved NHH får du eit vitnemål, digitalt eller på papir. Karakterutskrifter kan du enkelt hente ut frå Vitnemålsportalen.

Vitnemålsportalen

I Vitnemålsportalen kan du sjølv hente ut resultat frå utdanninga di og dele dei med studiestader, potensielle arbeidsgjevarar og andre relevante partar digitalt. Tenesta kan nyttast både av noverande og tidlegare studenter med norsk personnummer.

Resultat frå og med hausten 2005 er fullstendige. Tidlegare resultat er i nokre tilfelle ufullstendige og kan diverre ikkje oppdaterast. Du kan då kontakte eksamen@nhh.no 

Les meir om Vitnemålsportalen (ekstern lenke).

Treng du likevel ei signert karakterutskrift på papir, må denne tingast på Studentweb. Du kan velje språk samt korleis du vil ha kursa gruppert. Handsamingstida er inntil ei veke.

Logg på Vitnemålsportalen

Vitnemål

Grunna situasjonen rundt korona-viruset, og Kunnskapsdepartementets vedtak om å stenge landets utdanningsinstitusjonar, må du pårekne at det vil teke lengre tid enn normalt før du mottek vitnemålet. 

Utferding av vitnemål for studentar med oppstart hausten 2018 og seinare, er regulert av Forskrift om fulltidsstudiene § 7-1 Vitnemål (ekstern lenke). Sjå nedst her på denne sida for reglar for studentar med oppstart før dette.

Du må sjølv rydde i utdanningsplanen din. Har du problem, kan du kontakte ein studierettleiar eller sende ein e-post til student@nhh.no. Har du tatt fleire kurs enn du kan få med i graden, må du sjølv rydde eller ta kontakt. Om ikkje, gjer me ei prioritering.

Kurs frå utveksling, og innpassa emne vert viste som innpassa på vitnemålet (utan karakter).

NHH registrerer graden som fullført etter at klagefristen er passert for studiet ditt, og etter eventuelle klagar er ferdig handsama. Vitnemåla er vanlegvis klare i september/oktober, og februar/mars.

Du mister studieretten når NHH registrerer graden som fullført, og du vil difor ikkje kunne gå opp til fleire eksamenar i graden. Unntaket er MRR-studentar som kan søkje om poststudierett.

Du vil miste tilgangen til IT-systemene på NHH innen tre måneder etter at graden din er registrert som fullført, eller etter at studieretten din opphører.

Hugs å oppdatere adressa di i Studentweb. Dersom vitnemålet ditt har kome bort, kan du tinga eit duplikat av vitnemålsvedlegga dine via e-post, der du dokumenterer eller sannsynleggjer at vitnemålet er tapt.  

Duplikat av vitnemålsdokument kostar 1000 kroner. Betaling skal skje via Vipps til 529327 før dokumentet vert utferda. Merk betalinga "Vitnemål". Handsamingstid er inntil 3 veker. Vi gjer deg merksam på at bestillinga er bindande. Vi tilbyr stadfesting av grad som eit kostnadsfritt alternativ.

REGLAR FOR OPPSTART FØR HAUSTEN 2018

 • BØA - Oppstart før haust 2018

  BØA - Oppstart før haust 2018

  Alle som melder overgang til masterstudiet, melder frå at dei sluttar på studiet eller melder om opphald, vil få registrert fullført grad og utskrevet vitnemål, og kan dele resultata med ein potensiell arbeidsgjevar via vitnemålsportalen.

 • MØA og MRR - oppstart før haust 2018

  MØA og MRR - oppstart før haust 2018

  Du må sjekke at namn og heimstadsadresse er korrekt registrert i Studentweb i god tid før vitnemålet skal skrivast ut. Vitnemål på master blir sendt rekommandert til heimstadsadressa du har registrert i Studentweb.

  Hugs at vitnemålet er eit verdipapir som du må ta godt vare på, det vert berre skrive ut ein gong.

  Vitnemålet er på norsk, men det ligg ved eit Diploma Supplement med karakterar på engelsk.

  Graden reknast som ferdig når du har 120 studiepoeng med riktig emnekombinasjon, og klagefristen for alle karakterar er passert. Du kan seie frå deg klageretten ved å sende ein e-post.

  Har du framleis studierett og ønskjer å halde tilbake vitnemålet for å forbetre karakterar, må du sende ein e-post om det.

  MRR-studentar som må forbetre eitt eller fleire resultat for å tilfredsstille kravet til Finanstilsynet, kan søke om poststudierett etter at vitnemålet er utskrive. Du kan då be om ei oppdatert karakterutskrift når du har forbetra resultat.