Regelverk og forskrifter

Regelverk og forskrifter

Utdanningen ved NHH er regulert gjennom Lov om universiteter og høgskoler, og tilhørende forskrifter fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT. I tillegg reguleres utdanningen av forskrifter vedtatt av NHHs styre og av studieplaner vedtatt etter fullmakt fra styret.

Studieplaner

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, studieplan av 2015

Masterstudiet i økonomi og administrasjon, studieplan av 2015

Forskrifter

Ny forskrift om fulltidsstudiene trådte i kraft den 1. august 2018. For studenter som da hadde påbegynt sine studier vil enkelte bestemmelser i tidligere forskrifter fortsatt ha relevans. Se overgangsreglene i § 8-2 i ny forskrift. Gjeldende forskrifter er i hovedsak publisert på Lovdata. Opphevede forskrifter er publisert nedenfor. 

Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene (PDF 320 kb)

Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges Handelshøyskole

Forskrift for graden doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges Handelshøyskole

Forskrift for autorisasjonsprøve for å bli statsautorisert translatør

Mellombels forskrift om sensurfristar

Forskrift om studiene ved Etter- og videreutdanningen ved Norges Handelshøyskole, NHH

Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen og sensur ved NHH

Tidligere studieplaner og forskrifter