forskrift for executive masterstudium (opphevet)

forskrift for executive masterstudium (opphevet)

Fastsatt av styret ved Norges Handelshøyskole 12.02.2015. Med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høgskoler, Forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av Kunnskapsdepartementet og Forskrift om godskriving av høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

§ 1. Virkeområde

Denne forskriften gjelder for executive masterstudium (erfaringsbasert mastergradsstudium) ved Norges Handelshøyskole.

Studiene som omhandles av denne forskrift er organisert som deltidsprogram og er finansiert med egenbetaling eller gjennom oppdragsinntekter.

§ 2. Definisjoner

Studiepoeng: Mål på arbeidsomfang i studiet: 90 studiepoeng som tilsvarer ett og et halvt års fulltidsstudium.

Modul/emne: Modul brukes om et temaområde/emne i studiet. Modulenes omfang, innhold og eventuelle rekkefølge er definert i studieplanen.

Studieprogram: Utdanning av et bestemt omfang og med bestemt sammensetning av moduler/emner.

Grad: Utdanning av bestemt omfang og sammensetning, og som gir rett til å bruke en bestemt tittel. Tittelen dokumenteres i et vitnemål.

Studieplan: Beskrivelse av form og innhold i et studieprogram, dets moduler og eksamener.

Eksamen eller vurdering: Formell prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter, enten underveis eller ved slutten av et emne/modul.

Disse termene skal benyttes i de konkrete studieplaner som utarbeides for hvert enkelt studieprogram.

§ 3. Opptak

De generelle opptakskriteriene for masterstudiet og andre studier omhandlet av denne forskrift er fastsatt i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 01.12.2005.

Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

 • Bachelorgrad
 • Cand.mag grad
 • Annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang, eller tilsvarende 180 studiepoeng
 • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt ovenfor (realkompetansevurdering).

I tillegg kreves minst to års relevant yrkeserfaring.

Ytterligere presiseringer av opptakskriteriene, herunder krav til omfang av yrkeserfaring, reguleres av studieplanen for hvert enkelt studieprogram.

Opptak til studiet foretas av en opptakskomité. Opptakskomitéen oppnevnes av Programutvalg for etter- og videreutdanning.  

Programutvalg for etter- og videreutdanning kan gi utfyllende regler.

§ 4.  Studierett. Kontrakt. Studieavgift

For å oppnå studierett, må studenten være tatt opp på studiet i samsvar med forskriftens §3, og i tillegg ha signert studiekontrakt som inngås ved aksept av tildelt studieplass.

Studieretten gjelder det studieprogrammet eller emne/modul studenten er tatt opp til og omfatter:

 1. Rett til å delta i undervisning i samsvar med studieplanen for programmet eller emnebeskrivelsen for enkeltemne
 2. Rett til veiledning i samsvar med studieplanen eller emnebeskrivelsen
 3. Rett til å bli vurdert i samsvar med studieplanen eller emnebeskrivelsen

Studieretten varer i normert studietid. Forlengelse av studieretten kan innvilges dersom det foreligger vektige grunner for søknaden. Bestemmelser om utmelding er regulert av studiekontrakten.

NHHs executive masterstudium er basert på egenbetaling. Innbetaling av studieavgifter reguleres av studiekontrakten. Ved unnlatt innbetaling av studieavgift bortfaller studieretten.

I studier der moduler kan tas enkeltvis, skal det inngås kontrakt for enkeltmoduler.

Ved oppdragsvirksomhet inngås kontrakt med bedriften.

Studentens rettigheter og plikter er for øvrig regulert av bestemmelsene i lov av 01.april 2005 om universiteter og høgskoler.

§ 5. Oppbygning av mastergraden - krav til omfang og innhold

Et executive masterprogram skal ha et omfang på minimum 90 studiepoeng og bestå av undervisningsmoduler tilsvarende 60 studiepoeng, samt et selvstendig arbeid utgjørende 30 studiepoeng.

Programmenes oppbygning reguleres av studieplan for hvert enkelt studieprogram.
Studieplanen definerer hvilke moduler/emner som inngår i studiet og som det skal avlegges eksamen i, samt krav til det selvstendige arbeidet.

Fullført og bestått masterstudium, leder fram til graden Master samt studiets spesialisering.

§ 6.  Studieplan

Programutvalg for etter- og videreutdanning har ansvaret for å godkjenne studieplan for hvert studieprogram. Studieplanen skal beskrive form og innhold i studiet og skal inneholde:

 • Mål for studiet
 • Målgruppe
 • Studiets varighet, omfang og nivå
 • Opptakskrav
 • Angivelse av moduler/emner og tilhørende eksamener som inngår og eventuelle krav til rekkefølge
 • Faglig beskrivelse av modulene/emnene som inngår i studiet og tilhørende litteratur
 • Eventuelle krav til det selvstendige arbeidet, herunder omfang og form og om arbeidet skal utføres individuelt eller i grupper   
 • Beskrivelse av arbeids- og undervisningsform, og eventuelle bestemmelser om frammøteplikt/deltakelse i undervisningen
 • Eksamensordning, prøve- og vurderingsform
 • Presisering av faglig ansvar
 • Andre bestemmelser av betydning for gjennomføringen og kvalitetssikringen av studiet

Vesentlige endringer i studieplanen skal godkjennes av Programutvalg for etter- og videreutdanning.

§ 7.  Eksamen eller vurdering

Studieplanen inneholder bestemmelser om studienes eksamensordning og vurderingsform, og regulerer fastsetting av karakter, herunder innbyrdes vekting av delprøver m.v.

Kontinuasjonseksamen arrangeres kun for kandidater som ikke har bestått eksamen, eller som på grunn av sykdom, ikke har møtt til ordinær eksamen.

Eksamensavviklingen er regulert av bestemmelsene i universitets- og høgskoleloven.

Programutvalg for etter- og videreutdanning kan gi utfyllende regler.

§ 8. Innpass av ekstern utdanning

Et vilkår for utstedelse av graden er at emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng som danner grunnlag for graden er bestått ved Norges Handelshøyskole, jf. Forskrift om godskriving av høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

§ 9. Samarbeid med eksterne aktører

I tilfeller der studieprogram tilbys i samarbeid med eksterne aktører, skal ansvarsforhold og plikter i samarbeidet reguleres av egen avtale mellom partene.

Programutvalg for etter- og videreutdanning har ansvar for faglig godkjenning av alle program der NHH har ansvaret for eksamen og utsteder vitnemål/tildeler grad.

§ 10. Vitnemål og karakterutskrift

For oppnådd mastergrad angis graden Master samt studiets spesialisering/temaområde på vitnemålet. Vitnemålet gir oversikt over modulene/emnene og eventuelt selvstendig arbeid som inngår i graden/studieprogrammet, omfang og karakter.

Diploma supplement (vitnemålsvedlegg) utferdiges samtidig med vitnemål for oppnådd mastergrad.

Vitnemål kan kun utstedes til kandidater som har oppfylt og dokumentert de formelle opptakskriteriene for studiet.

§ 11.  Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 12. februar 2015.