Forskrift for Executive MBA-studiet (Opphevet)

Forskrift for Executive MBA-studiet (Opphevet)

Fastsatt av styret ved Norges Handelshøyskole 16.03.2004. Sist endret av Styret for NHH Executive 16.02.2010 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høgskoler.

§ 1. Virkeområde

Denne forskriften gjelder for Executive MBA-studiet (erfaringsbasert mastergradsstudium) ved Norges Handelshøyskole.

Andre Executive-program på MBA-nivå, men som ikke er gradsgivende, omhandles også av denne forskriften.

Kommentar: Studiene som omhandles av denne forskriften er organisert som deltidsprogram og er finansiert med egenbetaling eller gjennom oppdragsinntekter.

§ 2. Definisjoner

Studiepoeng: Mål på arbeidsomfang i studiet: 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium.

Modul/emne: Modul brukes om et temaområde/emne i studiet. Modulenes omfang, innhold og eventuelle rekkefølge er definert i studieplanen.

Studieprogram: Utdanning av et bestemt omfang og med bestemt sammensetning av moduler/emner.

Grad: Utdanning av bestemt omfang og sammensetning, og som gir rett til å bruke en bestemt tittel. Tittelen dokumenteres i et vitnemål.

Studieplan: Beskrivelse av form og innhold i et studieprogram, dets moduler og eksamener.

Eksamen eller vurdering: Formell prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter, enten underveis eller ved slutten av et emne/modul.

Disse termene skal benyttes i de konkrete studieplaner som utarbeides for hvert enkelt studieprogram.

§ 3. Opptak

De generelle opptakskriteriene for MBA-studiet og andre studier omhandlet av denne forskriften er fastsatt i Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 01.12.2005.

Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

 • Bachelorgrad
 • Cand.mag grad
 • Annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang
 • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

I tillegg kreves minst to års relevant yrkeserfaring.

Ytterligere presiseringer av opptakskriteriene, herunder krav til omfang av yrkeserfaring, reguleres av studieplanen for hvert enkelt studieprogram.

Søkere som ikke fullt ut oppfyller opptakskriteriene, kan gis betinget opptak og delta i undervisningen/avlegge eksamener, men vil ikke kunne tildeles MBA-graden. Graden kan tildeles i ettertid hvis/når opptakskriteriene er oppfylt og dokumentert.

Opptak til MBA-studiet foretas av en opptakskomité. Opptakskomitéen oppnevnes av programutvalget for etter- og videreutdanningen (PEU).  Opptak til AFA-studiet reguleres av egen avtale mellom NFF og NHH.

PEU kan gi utfyllende regler.

§ 4.  Studierett. Kontrakt. Studieavgift.

For å oppnå studierett, må studenten være tatt opp på studiet i samsvar med forskriftens §3, og i tillegg ha signert studiekontrakt som inngås ved aksept av tildelt studieplass.

Studieretten gjelder det studieprogrammet eller emne/modul studenten er tatt opp til og omfatter:

 1. Rett til å delta i undervisning i samsvar med studieplanen for programmet eller emnebeskrivelsen for enkeltemne
 2. Rett til veiledning i samsvar med studieplanen eller emnebeskrivelsen
 3. Rett til å bli vurdert i samsvar med studieplanen eller emnebeskrivelsen

Studieretten varer i normert studietid. Forlengelse av studieretten kan innvilges dersom det foreligger vektige grunner for søknaden. For Executive MBA-studiet og enkeltmoduler innvilges normalt ikke permisjon fra studiet. For AFA studiet er bestemmelser om permisjon regulert av studiekontrakten. Bestemmelser om utmelding er regulert av studiekontrakten.

NHHs Executive MBA-studium er basert på egenbetaling. Innbetaling av studieavgifter reguleres av studiekontrakten. Ved unnlatt innbetaling av studieavgift, bortfaller studieretten.

I studier der moduler kan tas enkeltvis, skal det inngås kontrakt for enkeltmodulen.

Ved oppdragsvirksomhet inngås kontrakt med bedriften.

Studentens rettigheter og plikter er for øvrig regulert av bestemmelsene i lov av 01.april 2005 om universiteter og høgskoler.

§ 5. Oppbygning av MBA-graden - krav til omfang og innhold

Et Executive MBA-program skal ha et omfang på minimum 60 studiepoeng og bestå av undervisningsmoduler og et eller flere selvstendig(e) arbeid(er).

Programmenes oppbygning reguleres av studieplan for hvert enkelt studieprogram.

Studieplanen definerer hvilke moduler/emner som inngår i studiet, og som det skal avlegges eksamen i, og krav til det selvstendige arbeidet.

Fullført og bestått MBA-studium, leder fram til graden ”Master of Business Administration”.

MBA-graden kan tildeles på grunnlag av et eller flere ikke-gradsgivende studieprogram på MBA-nivå samt en påbygningsmodul/program som fører fram til MBA-graden.

§ 6.  Studieplan

PEU har ansvaret for å godkjenne studieplan for hvert studieprogram. Studieplanen skal beskrive form og innhold i studiet og skal inneholde:

 • Mål for studiet
 • Målgruppe
 • Studiets varighet, omfang og nivå
 • Opptakskrav
 • Angivelse av moduler/emner og tilhørende eksamener som inngår og eventuelle krav til rekkefølge
 • Faglig beskrivelse av modulene/emnene som inngår i studiet og tilhørende litteratur
 • Eventuelle krav til det selvstendige arbeidet, herunder omfang og form og om arbeidet skal utføres individuelt eller i grupper   
 • Beskrivelse av arbeids- og undervisningsform, og eventuelle bestemmelser om frammøteplikt/deltakelse i undervisningen
 • Eksamensordning, prøve- og vurderingsform
 • Presisering av faglig ansvar
 • Andre bestemmelser av betydning for gjennomføringen og kvalitetssikringen av studiet

Vesentlige endringer i studieplanen skal godkjennes av PEU.

§ 7.  Eksamen eller vurdering

Studieplanen inneholder bestemmelser om studienes eksamensordning og vurderingsform, og regulerer fastsetting av karakter, herunder innbyrdes vekting av delprøver m.v.

Kontinuasjonseksamen arrangeres kun for kandidater som ikke har bestått eksamen, eller som på grunn av sykdom, ikke har møtt til ordinær eksamen.

Eksamensavviklingen er regulert av bestemmelsene i universitets- og høgskoleloven.

PEU kan gi utfyllende regler.

§ 8. Fritak for eksamen eller prøve på bakgrunn av ekstern utdanning

Det innvilges normalt ikke fritak for eksamen i enkeltmoduler/emner. Søknad om dispensasjon fra bestemmelsen avgjøres av PEU.

Søknad om fritak for å delta i undervisning avgjøres av programledelse/administrasjon.

§ 9. Samarbeid med eksterne aktører

I tilfeller der studieprogram tilbys i samarbeid med eksterne aktører, skal ansvarsforhold og plikter i samarbeidet reguleres av egen avtale mellom partene. PEU har ansvar for faglig godkjenning av alle program der NHH har ansvaret for eksamen og utsteder vitnemål/tildeler grad.

§ 10. Vitnemål og karakterutskrift

For oppnådd MBA-grad, angis graden ”Master of Business Administration” samt studiets spesialisering/temaområde på vitnemålet. Vitnemålet gir oversikt over modulene/emnene og eventuelt selvstendig arbeid som inngår i graden/studieprogrammet, omfang og karakter.

Diploma supplement (vitnemålsvedlegg) utferdiges samtidig med vitnemål for oppnådd MBA-grad.

For ikke-gradsgivende studier av et omfang på minimum 30 studiepoeng, utstedes også vitnemål.

Vitnemål kan kun utstedes til kandidater som har oppfylt og dokumentert de formelle opptakskriteriene for studiet.

§ 11.  Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft med umiddelbar virkning.

§ 12. Endringer i forskriften

PEU kan vedta endringer i forskriften.