Forskrift om eksamen NHH Executive (opphevet)

Forskrift om eksamen NHH Executive (opphevet)

Fastsatt av Styret 09.02.2017 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler §3-3, §3-9, § 3-10, §8-2.

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder for alle som avlegger eksamen ved NHH Executive. Digital eksamen er også omfattet av denne forskrift.

§ 2. Definisjoner

Student: Person som er tatt opp til et studium ved NHH Executive, jf. Lov om universiteter og høgskoler §§ 3-6 - 3-7.

Studieplan: Plan for det faglige innholdet i et studium.

Eksamen: Prøving av studentens kunnskaper og ferdigheter der det gis en vurdering som angis på karakterutskrift, vitnemålet eller inngår i beregningsgrunnlaget for vitnemålet.

Studiepoeng: Måleenhet for studiebelastning. Et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng, i samsvar med det europeiske ECTS-systemet

§ 3. Vilkår for adgang til eksamen

 1. Kandidater som har fått tilbud om studieplass og har betalt studieavgift eller eksamensgebyr innen fastsatt frist, har adgang til eksamen.
 2. Tilfredsstiller eventuelle krav til emnegodkjenning basert på obligatorisk oppmøte, godkjente arbeider eller lignende, i henhold til studieplan.

§ 4. Oppmelding

Studenter ved NHH Executive er automatisk oppmeldt til eksamen i det semesteret de er registrert som deltaker på et studium. For utsatt prøve i senere semester, må deltager selv melde seg opp til eksamen. Deltaker må selv kontrollere at eksamensmeldingen fra NHH Executive er korrekt, og plikter å gi tilbakemelding ved eventuelle feil.

Sykdom på eksamensdagen som dokumenteres med legeerklæring, gir rett til å avlegge utsatt eksamen neste gang emne/modulen arrangeres uten å betale nytt eksamensgebyr.

§ 5. Vurderingsformer

Studentenes kunnskaper og ferdigheter skal prøves på en upartisk og faglig betryggende måte, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-9, første ledd.

Følgende vurderingsformer kan benyttes:

Skoleeksamen: Skriftlig eller muntlig prøve som avholdes i lokaler som anvist, og under tilsyn av personer utpekt av institusjonen.

Hjemmeeksamen: Oppgave som skal utarbeides innenfor et fastsatt tidsrom. Regler for hjemmeeksamen finnes i: utfyllende bestemmelser til forskrift for eksamen ved NHH Executive.

Mappevurdering: Vurdering av arbeider som leveres inn i løpet av den tiden emnet pågår, og som inngår i en mappe. Nærmere bestemmelser gis i studiets studieplan.

Utredning: Omfattende skriftlig arbeid, utarbeidet under veiledning.

Andre vurderingsformer: for eksempel semesteroppgave, casearbeid, prosjektoppgave eller lignende, etter nærmere bestemmelser i studiets studieplan.

Skriftlig skoleeksamen er alltid en individuell prøve. De øvrige vurderingsformene kan gjennomføres på gruppebasert eller individuell basis, i samsvar med studiets studieplan.

Studieplan for hvert studium skal angi vurderingsform som skal benyttes. Vurderingsform kan bestå av ett eller flere elementer. Dersom flere elementer inngår i vurderingsformen, skal vekting i studiepoengfordelingen angis.

§ 6 Eksamensspråk

Eksamensbesvarelsen skrives på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk, dersom ikke annet er særskilt angitt i studiets studieplan.

§ 7 Gjennomføring av skriftlig skoleeksamen med tilsyn

 1. Studenten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen.
 2. Studentene skal være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen begynner. For sent frammøte kan medføre bortvisning fra eksamen.  NHH Executive ved eksamensansvarlig avgjør om kandidaten kan avlegge eksamen ved for sent frammøte.
 3. Retningslinjer for bruk av hjelpemidler under eksamen fremgår av: utfyllende bestemmelser til forskrift for eksamen ved NHH Executive. Hjelpemidler i strid med disse retningslinjene kan ikke benyttes under eksamen.
 4. Godkjent legitimasjon må medbringes alle eksamensdager.
 5. Yttertøy, vesker, lommebøker og penal må plasseres på anvist sted før eksamensoppgavene deles ut.
 6. Mobiltelefon, annet kommunikasjonsutstyr, hodetelefoner eller lignende er ikke tillatt å ha tilgjengelig fra kandidaten har kvittert seg inn til besvarelsen er innlevert og kandidaten har forlatt eksamenslokalet. Slikt utstyr må være avslått og plassert på anvist sted.
 7. Etter at kandidaten har kvittert seg inn, kan kandidaten kun forlate eksamenslokalet med tillatelse fra og i følge med eksamensvakt.
 8. Det er ikke anledning til å forlate eksamenslokalet før 30 minutter etter at eksamensoppgavene er utlevert.
 9. Det er bare tillatt å bruke godkjent eksamenspapir som er utlevert i eksamenslokalet.
 10. Det skal være ro og orden i eksamenslokalet slik at ingen blir forstyrret. Overtredelse kan medføre utvisning fra eksamenslokalet.
 11. Kandidatene kan arbeide med oppgaven innenfor den oppsatte eksamenstiden. Utover dette gis det 15 minutter til å klargjøre papirene for innlevering.
 12. Det er kandidatens ansvar å påse at innleveringen er komplett. Kandidatene er selv ansvarlige for å kontrollere nummereringen og at antall ark som innleveres er i samsvar med de data som oppgis.

Se utfyllende bestemmelser til forskrift for eksamen ved NHH Executive til §7

§ 8 Gjennomføring av hjemmeeksamen og andre skriftlige arbeider som inngår i vurderingsformen eller som danner grunnlag for kursgodkjenning

 1. Arbeider som inngår i vurderingsformen kan det ikke gjengis eget arbeid brukt i andre sammenhenger eller andres arbeid uten kildeanvisninger i teksten og en klar markering av hvilke deler av teksten som er sitater.
 2. I utredelsesarbeid skal alle kilder oppgis i en egen referanseliste tilknyttet arbeidet.
 3. Det kan gis utfyllende regler for kildebruk og referanser i forbindelse med det selvstendige arbeidet i masterstudiet.
 4. Ved individuelle hjemmeeksamener og andre individuelle arbeider som inngår i vurderingsformen eller som danner grunnlag for emnegodkjenning er samarbeid med andre personer om utarbeidelse av besvarelsen ikke tillatt. Besvarelsen skal utgjøre kandidatens selvstendige arbeid.
 5. Ved gruppebaserte arbeider er samarbeid mellom ulike grupper om utarbeidelse av besvarelsen ikke tillatt. Besvarelsen skal utgjøre gruppens selvstendige arbeid. Alle medlemmer i gruppen står ansvarlig for den innleverte besvarelsen i sin helhet. Alle som setter sitt navn/kandidatnummer på en besvarelse skal ha deltatt i gruppearbeidet og bidratt i tilbørlig grad i utarbeidelsen av besvarelsen.
 6. Programutvalget for etter- og videreutdanning fastsetter generelle regler om utforming og gjennomføring av hjemmeeksamen, semesteroppgave og utredning. Disse finnes i: Utfyllende bestemmelser til forskrift om eksamen ved NHH Executive.

Se utfyllende bestemmelser til forskrift om eksamen ved NHH Executive til § 8

§ 9 Fusk

 1. Brudd på bestemmelsene som fremgår av § 7 og 8 i denne forskrift blir betraktet som fusk eller forsøk på fusk.
 2. Besittelse av hjelpemidler under skoleeksamen som er i strid med denne forskrift eller med retningslinjene i: utfyllende bestemmelser til forskrift om eksamen ved NHH Executive blir ansett som forsøk på fusk eller fusk. Dersom studenten har ulovlige hjelpemidler til disposisjon etter at eksamensoppgavene er utlevert, blir det behandlet som fusk.
 3. Kommunikasjon med andre personer under skoleeksamen om utforming av besvarelsen blir betraktet som forsøk på fusk eller fusk. Unntatt fra dette er henvendelse til faglig kontaktperson i tilfelle uklarheter ved oppgavene eller mistanke om feil i oppgavene.
 4. Brudd på reglene om samarbeid og kildebruk som fremgår av § 8 i denne forskrift, samt av: utfyllende bestemmelser til forskrift om eksamen ved NHH Executive, blir betraktet som forsøk på fusk eller fusk.
 5. NHH Executive behandler forsøk på fusk i henhold til Lov om universiteter og høgskoler, §§ 4-7 og 4-8. Fusk eller forsøk på fusk kan medføre annullering av eksamensresultatet/ kursgodkjenningen og utestengning fra høyskolen og andre institusjoner under samme lov i inntil ett år.

Se utfyllende bestemmelser til forskrift om eksamen ved NHH Executive til §9

§ 10. Særordninger til eksamen

 1. Kandidater som har nedsatt funksjonsevne, kan søke om spesiell tilrettelegging av eksamen. Det kan gis inntil en time ekstra tid i tillegg til den ordinære eksamenstiden. Tilleggstiden skal normalt gis som ekstra hviletid utenfor eksamenslokalet. Dette gjelder for eksamener under 12 timer, for lengre eksamener gis det ikke ekstra tid.
 2. Søknad om tilleggstid med vedlagt legeerklæring sendes til NHH Executive. Legeerklæringen må klart uttrykke at kandidaten har nedsatt funksjonsevne som vil redusere kandidatens yteevne under eksamen, slik at spesiell tilrettelegging er nødvendig. For søknader om spesiell tilrettelegging pga allergi eller astma, må legeerklæringen bekrefte at kandidaten bruker sløvende/søvndyssende medikamenter i den gjeldende eksamensperioden.
 3. Søknadsfristen for tilrettelegging ved eksamen er 6 uker før eksamen. I akutte sykdomstilfeller kan fristen oversittes. Ekstra tid kan da bli innvilget under forutsetning av at det er praktisk mulig. Søknad sendes til NHH Executive.

§ 11. Trekk fra eksamen. Uteblivelse.

Studenter som grunnet sykdom eller force majeure ikke kan avlegge eksamen, må levere dokumentasjon på forholdet senest første virkedag etter eksamensdagen.

 1. Ved avbrudd av påbegynt eksamen skal kandidaten melde dette skriftlig til eksamensvakten. Kandidaten anses for å ha strøket dersom eksamenslokalet forlates uten levert besvarelse.
 2. En kandidat som har levert besvarelse kan ikke unndra seg sensur.
 3. Eksamensgebyr refunderes ikke ved frafall til eksamen.

§ 12. Eksamensforsøk. Gjentak av eksamen.

 1. Det vil normalt ikke bli arrangert utsatt eksamen. Neste mulighet til å ta eksamen vil være neste gang emnet blir arrangert. En kandidat kan fremstille seg til eksamen ved NHH Executive i samme emne inntil tre ganger, forutsatt at det avholdes eksamen i emnet. Det vil bli påregnet et eksamensgebyr for hvert forsøk.
 2. Sykdom på eksamensdagen som dokumenteres med legeerklæring, gir rett til å avlegge utsatt eksamen neste gang emnet arrangeres, uten å betale nytt eksamensgebyr.
 3. Ved gjentak av eksamen gjelder det pensumet, kravet til kursgodkjenning og den vurderingsformen som er fastsatt for emnet på tidspunktet for ny vurdering.
 4. Dersom en kandidat har bestått samme eksamen mer enn én gang vil beste karakter gjelde.

§ 13. Karaktersystemet

I samsvar med lov om universiteter og høyskoler § 3-9, sjette ledd, fastsettes karakterene ved:

 1. bokstavkarakterer fra A - F, der A er beste ståkarakter og E dårligste ståkarakter, mens F gis ved stryk.
 2. bestått/ikke bestått.

Studieplanen definerer når det skal benyttes bestått/ikke bestått og ved hvilke eksamener det skal benyttes bokstavkarakterer.

Bokstavkarakterene tilsvarer følgende tallverdier: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. Tallverdiene brukes ved utregning når flere eksamensresultater skal inngå i samlet snittkarakter for enkeltemner, og ved eventuell rangering av søkere ved opptak til studier.

Dersom vurderingsformen består av flere elementer, må alle elementer bestås før emnet i sin helhet anses som bestått. For emner der flere elementer inngår i vurderingsformen og disse anses som separate enheter, oppgis delkarakterer på karakterutskrift/vitnemål for de ulike elementene, mens emnet i sin helhet oppgis som bestått eller med bokstavkarakter som angir vektet gjennomsnitt for eksamensdelene. Det skal fremgå av studieplanen hvilke karakterskala som brukes.

Følgende kvalitative beskrivelser gjelder for karaktersystemet:

Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
F Ikke bestått  Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

§ 14 Sensur

Sensuren kunngjøres elektronisk av NHH Executive, og skal foreligge innen tre uker fra avholdt eksamen.

§ 15 Rett til begrunnelse

 1. En kandidat har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen i henhold til Lov om universiteter og høgskoler § 5-3 og Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) §§ 24 og 25.
 2. Krav om begrunnelse for karakterfastsettingen for skriftlig eksamen må, dersom kandidaten har fått meddelt karakteren elektronisk og kan fremsette krav om begrunnelse på tilsvarende måte, fremsettes innen en uke fra karakteren ble kunngjort. Ved annen type kunngjøring må krav om begrunnelse fremsettes innen en uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, likevel ikke mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort. Krav om begrunnelse for karakterfastsettingen for muntlig eksamen må fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt kandidaten.
 3. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelige for kandidatene etter at karakter er fastsatt.

§ 16 Klage på eksamensresultat

 1. Det er klagerett på karakterfastsettelse som etter sin art lar seg etterprøve. Karakteren ved muntlig eksamen kan ikke påklages.
 2. Klage over karakterfastsetting skal være fremsatt innen tre uker etter at eksamensresultat er kunngjort. Hvis man har krevd begrunnelse for karakterfastsettingen løper tre ukers fristen fra kandidaten har fått begrunnelsen. Alle klager må fremsettes skriftlig og sendes til NHH Executive.
 3. Ved klage skal kandidatens besvarelse forelegges ny eksamenskommisjon som vurderer hele eksamen på nytt. Besvarelsen oversendes normalt ny eksamenskommisjon seks uker etter at sensuren er kunngjort. Karakterfastsetting kan skje til gunst eller ugunst for klager. Karakterfastsetting ved ny sensurering er endelig og kan ikke påklages.
 4. Ved klage på karakterfastsettingen på gruppearbeid, der det gis en felles karakter, må alle studentene samtykke i og undertegne klagen.

§ 17. Utfyllende regler

Det kan gis utfyllende regler innenfor rammen av denne forskrift.

§ 18. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 09. februar 2017.  

Se utfyllende bestemmelser til forskrift om eksamen ved NHH Executive