Utfyllende bestemmelser NHH Executive (Opphevet)

Utfyllende bestemmelser NHH Executive (Opphevet)

Utfyllende bestemmelser til forskrift om eksamen ved NHH Executive.

Ved innføring av digital eksamen vil disse bestemmelsene bli endret.

1. Utfyllende bestemmelser til § 7 Gjennomføring av skriftlig skoleeksamen med tilsyn

1.1 Kandidatnummer

Ved fremmøte i eksamenslokalet skal kandidaten kvittere seg på liste for fremmøtt til eksamen. På kvitteringslisten er det angitt et kandidatnummer som skal noteres på eksamensbesvarelsen. Det er viktig at studenten noterer ned kandidatnummeret ettersom dette benyttes ved eventuell begrunnelse for sensurresultatet og en eventuell klagebehandling.

1.2 Eksamensbesvarelsen

Det blir utlevert eksamenspapir med gjennomslag. Eksamensemnet, dato, og kandidatnummer skal påføres alle eksamensarkene. Alle sidene skal nummereres og totalt antall sider føres på det første arket. Arkene skal heftes sammen i to sett med utleverte "tags". Kandidatene er selv ansvarlige for å kontrollere nummereringen og at antall ark som innleveres er i samsvar med antallet som oppgis. Kandidatene er selv ansvarlig for at gjennomslaget er leselig. Kandidaten skal beholde den bakerste kopien.

Ubenyttet eksamenspapir skal leveres inn før eksamenslokalet forlates.

1.3 Tillatte hjelpemidler

Tiltatte hjelpemidler følger av bestemmelse under:

1.3.1 Generelt om hjelpemidler

Bøker, notater og annet som ikke er tillatte hjelpemidler, må fjernes fra plassen senest 10 minutter før eksamen starter.

Hjelpemidlene vil bli kontrollert før eksamen. Kandidater som møter etter at hjelpemidlene har vært kontrollert, må levere sine hjelpemidler til kontroll ved ankomst til eksamenslokalet. Kandidaten vil få tilbake de tillatte hjelpemidlene etter kontrollen.

Ulovlige hjelpemidler, eller hjelpemidler som ikke er innarbeidet etter gjeldende regler vil bli beslaglagt, og ikke tilbakelevert studenten før eksamenstiden er passert. Studenten vil ikke få utlevert hjelpemidler under eksamen til erstatning for de beslaglagte. I tillegg kan andre sanksjoner gjennomføres.
Kandidaten må i god tid før eksamen orientere seg om hvilke hjelpemidler som er tillatt til eksamen.

1.3.2 Generelle hjelpemidler ved eksamen (kan brukes på alle eksamener)

 • Norges Lover m/tilleggsbind
 • Norges Lover – Lovsamling for høyere økonomisk-administrativ utdanning
 • Særtrykk av lover
 • Statistisk årbok
 • Rentetabeller
 • Ordbok. Økonomiske og juridiske ordbøker tillattes ikke. Det er ikke tiltatt med henvisning i ordbøker.

Kun ukommenterte utgaver av lover/lovsamlinger er tillatt. De medbrakte eksemplarene må være uten notater og tilføyelser. Understrekninger og henvisninger er tillatt. Henvisninger kan innledes med ord som se, jfr., konf., sammenlign (sml.), opphevet (opph.), endret. Henvisninger til lover, kgl. resolusjoner og forskrifter kan bare inneholde tittel og/eller dato (eventuelt nummer), paragraf og/eller ledd, punktum, nummer eller litra.

Vanlige forkortelser som grl., strl., o.l. kan brukes. Andre tilføyelser enn de som er nevnt her er ikke tillatt. Ny lovtekst kan ikke skrives inn i medtatt hjelpemiddel.

Det skal ikke ligge løse bilag i noen av hjelpemidlene.

Der ikke tillatt å låne hjelpemidler av medkandidater under eksamen. 

1.3.3 Bruk av kalkulator

Bruk av kalkulator (kun tillatt på enkelte eksamener når dette er oppgitt på forhånd)

Følgende bestemmelser gjelder: 

 • Kalkulatorens minne skal tømmes før eksamen, og ikke inneholde ren tekst på noe tidspunkt under eksamen
 • Kalkulatoren må ikke kunne kommunisere med andre enheter (kalkulatorer) i en avstand på mer enn 10-20 cm
 • Display er eneste form for avlesningsutstyr
 • Kalkulatoren må være av lommeformat
 • •Kalkulatoren skal ikke være skrivende, og skal ikke avgi mekanisk støy
 • •Kalkulatoren skal utgjøre en enhet, og ikke kobles til periferutstyr som skriver eller plotter
 • •Studentene kan ikke påregne tilgang til strømuttak.

NB! Utstyr med mulighet til bruk av regneark og tekstbehandling regnes ikke som kalkulator og er således ikke tillatt brukt ved eksamen. Det er heller ikke tillatt å bruke kalkulatorer som muliggjør bruk av eksternt minne. 

2. Utfyllende bestemmelser til § 8 Gjennomføring av hjemmeeksamen og andre skriftlige arbeider som inngår i vurderingsformen eller som danner grunnlag for kursgodkjenning

2.1 Generelle regler for gjennomføringen av hjemmeeksamen 

For hver hjemmeeksamen vil det bli laget retningslinjer. Disse gjøres tilgjengelig for kandidatene/legges på kursets nettside ca. en måned før eksamen. Retningslinjene skal inneholde følgende opplysninger:

 • Tidspunkt for ut- og innlevering
 • Informasjon om innlevering. Om ikke annet er spesifisert skal innlevering sendes til eksamen@nhh.no
 • Forsidetekst
 • Skriftstørrelse / linjeavstand
 • Omfang (hvis det er begrensninger)
 • Ved innlevering skal kurskode og kandidatnummer være påført alle sidene oppe i topptekst.
 • Ved gruppeeksamen skal alle kandidatnummer til gruppens deltagere påføres
 • Besvarelsene skal være sidenummererte, med totalt antall sider påført første side.

I tillegg vil det bli lagt ut en elektronisk mal som kandidatene kan velge å bruke.

Kandidatnummer blir sendt ut på e-post ca. 14 dager før eksamen.

Kandidatene er selv ansvarlige for at riktig fil blir levert.For sen innlevering blir regnet som ikke møtt til eksamen.

Ved individuell eksamen er det ikke tillatt å rådføre seg med andre personer.

Ved gruppeeksamen er det ikke tillatt å rådføre seg med andre utenfor gruppen.

Kun offentlig tilgjengelig informasjon kan benyttes som kilder. Med offentlig tilgjengelig informasjon menes bøker, artikler eller annet materiale som er tilgjengelig for alle ved biblioteker, offentlige arkiver, eller på Internett.

2.1.2 Semesteroppgaver  og utredningsarbeider som inngår i vurderingsformen eller danner grunnlag for kursgodkjenning

Det vil bli lagt ut retningslinjer på kurset nettside som vil inneholde følgende opplysninger:

 • Tidspunkt for ut- og innlevering
 • Informasjon om innlevering. Om ikke annet er spesifisert skal innlevering sendes til eksamen@nhh.no
 • Forsidetekst
 • Skriftstørrelse / linjeavstand
 • Omfang (hvis det er begrensninger)
 • Besvarelsene skal være sidenummererte, med totalt antall sider påført første side.
 • Semesteroppgaver/utredningsarbeid vil i de fleste tilfeller inneholde navn på kandidaten(e) og ikke kandidatnummer. Ved innlevering skal navn på alle som har bidratt på besvarelsen stå på forsiden.
 • Veileders navn hvis det er gitt veiledning

Kandidatene er selv ansvarlige for at riktig fil blir innlevert. For sen levering blir regnet som ikke møtt.

3. Utfyllende bestemmelser til § 9 Fusk

3.1 Fusk i forbindelse med skriftlig skoleeksamen med tilsyn:

Det regnes som forsøk på fusk eller fusk når ikke tillatte hjelpemidler er tilgjengelige både innenfor og utenfor eksamenslokalet mens eksamen pågår.

Kommunikasjon med andre eksamenskandidater mens eksamen pågår vil bli betraktet som forsøk på fusk eller fusk.

Dersom det er behov for å kontakte faglig kontaktperson vedrørende uklarheter rundt eksamensoppgavene eller mistanke om feil i disse, skal kontakten opprettes gjennom en eksamensvakt. Rådspørring om utarbeidelsen av besvarelsen er ikke tillatt.

3.2 Fusk i forbindelse med skriftlig eksamen uten tilsyn

Dette gjelder både elementer som inngår i vurderingsformen og obligatoriske elementer som danner grunnlag for kursgodkjenning, bl.a. hjemmeeksamen, prosjekter, semesteroppgaver, obligatoriske innleveringer eller utredning individuelt eller i gruppe.

Følgende vil bl.a. bli regnet som fusk/forsøk på fusk:

 • Besvarelse som er utført av en annen person/gruppe for studenten(e).
 • Besvarelser hentet fra Internett.

For semesteroppgaver og utredelsesarbeider som ikke er hjemmeeksamen gjelder også følgende:

 • Sitater fra internett, faglitteratur, egne eller andres skriftlige arbeider uten at det oppgis kildehenvisning og klar markering av hvilke deler av teksten som er sitat.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at ved gruppebaserte besvarelser står hele gruppen ansvarlig for besvarelsen i sin helhet, uavhengig av hvilken arbeidsform/arbeidsfordeling som er benyttet i utformelsen av denne. Dersom besvarelsen eller deler av denne har et innhold som vil kunne bli betraktet som forsøk på fusk eller fusk, vil hele gruppen kunne bli holdt ansvarlig for dette.

4. Særskilt for AFA- studiet og fordypningsstudiene i finans

På AFA-studiet og fordypningsstudiene i finans er det i tillegg til generelle hjelpemidler (se punkt 1.3.2) tillatt å bruke kalkulator (se punkt 1.3.3) på alle skoleeksamene.

I tillegg er det på AFA-studiet modul 8 - Inst. forhold og sentrale atferdsregler tillatt å bruke Erling Christiansen: "Materialsamling i Børs og Verdipapirrett".