Innpass av eksterne emne

Innpass av eksterne emne

Dersom du har emne frå andre lærestadar, kan du søke om å få dei innpassa i graden din ved NHH.

Søknadsfrist og søkeportal

1. september for emne i haustsemesteret

1. februar for emne i vårsemesteret

Du søker om innpass i Studentweb:

Vi rår deg til å søke innpass så tidleg som mogeleg i studiet, gjerne i ditt første semester. Du kan ikkje søke om innpass før du har byrja studiane dine ved NHH. Seksjon for opptak har heller ikkje kapasitet til å gjere førehandsvurderingar av innpass for potensielle studentar. 

SJÅ INNSENDE SØKNADAR

All kommunikasjon kring søknaden din vil skje i Studentweb. Du får svar på søknaden i den digitale postkassa di.

Krav til dokumentasjon

For at ein søknad skal reknast som komplett, må han innehalde følgande dokumentasjon:

 1. Resultatutveksling/karakterutskrift: NHH kan hente resultata dine frå dei fleste andre lærestadane i Noreg. Du kan sjå kva resultat vi har tilgang til under "Min profil" i Studentweb. Dersom du har utdanning frå ein lærestad som tillèt resultatutveksling med NHH, treng du ikkje laste opp karakterutskrift/vitnemål for å vise resultata dine.

  OBS! Nokre få lærestadar, til dømes BI, tillèt ikkje resultatutveksling med NHH. Slik utdanning må du dokumentere med digitalt signert karakterutskrift, til dømes frå Vitnemålsportalen, eller ved å laste opp ein offisiell karakterutskrift med stempel og underskrift. Utskrifter frå studentportal på nett er ikkje gyldig dokumentasjon.

 2. Emneomtale: Alle søknadar må innehalde ein offisiell emneomtale inkludert pensumoversikt, samt gjerne forelesings-/emneplan. Merk at det må gå fram av emneomtalen at den gjeld for akkurat det semesteret du tok emnet. Emneomtalen kan vere ein direkte link til lærestaden si heimeside eller ei vedlagt PDF-fil.

Merk at alle dokument må vere i PDF-format. Andre format, samt dokument som inneheld «+», «/», «?» og tilsvarande teikn i filnamnet kan ikkje opnast.

Dersom du skal ettersende dokumentasjon, loggar du inn i Studentweb, vel den aktuelle søknaden og trykker "ettersend". 

 Du er sjølv ansvarleg for at søknaden du sender inn er komplett.

Kva emne kan innpassast?

Emnet du ønsker innpassa må fylle tre krav:

 1. Det må ha same omfang (studiepoeng)som NHH-emnet du søker innpass for.
 2. Det må vere på same nivå (bachelor/master) som NHH-emnet du søker innpass for.
 3. Det må ha same innhald/læringsutbytte som NHH-emnet du søker innpass for

Liste over tidligere vurderinger av innpass (1,1 mB)

Søkeprosessen

 • Du må sende inn éin søknad for kvart NHH-emne du ønsker innpass for. Du kan slå saman fleire eksterne emne i same søknad dersom dei dekker ulike delar av innhaldet i NHH-emnet.
 • Ver merksam på at du berre kan få innpass for eitt eksternt emne éin gong, uavhengig av talet på studiepoeng. Dersom du brukar det same eksterne emnet i fleire søknadar, vil sakshandsaminga av alle søknadane dine ta lenger tid, fordi vi må sikre at du ikkje får dobbel utteljing for same emne. Vi anbefalar derfor at du unngår det. Dersom du får avslag på ein søknad eitt semester, kan du bruke det same eksterne emnet igjen i ein annan søknad neste semester.
 • Følg med på e-posten din etter at du har søkt. Dersom der manglar noko i søknaden, vil du få melding om det. Då får du varsel på e-post, og loggar inn i Studentweb for å sjå meldinga og svare på den. I Studentweb kan du også ettersende dokumentasjon.
 • Du kan følge med på statusen på søknaden din i Studentweb. Så snart søknaden har fått status "Under behandling" i Studentweb, kan du sende melding til sakshandsamaren frå Studentweb, dersom du har behov for det. 
 • Dersom du søker innpass for eit emne det undervisast i same semesteret, bør du undervisnings- og vurderingsmelde deg både i emnet du søker innpass for og emnet du eventuelt ønsker å erstatte det med. Det kan ta tid å få svar på søknaden, og du vere budd på å ta eksamen i tilfelle avslag.

Svar på søknaden

Du får normalt svar på søknaden innan ein månad etter søknadsfristen. Dersom han krev fagleg vurdering, må du rekne med lenger svarfrist. Du får svar på søknaden i di digitale postkasse. Om du ikkje har oppretta digital postkasse, får du brev i posten. Når søknaden er behandla ferdig, vil han få status som "Avslutta" i Studentweb. 

Fekk du søknaden innvilga?

I så fall må du hugse å melde deg av eksamen i emnet innan trekkfristen. Dersom trekkfristen er gått ut før du har fått svar på søknaden, ta kontakt med opptak@nhh.no så får du hjelp til å trekke deg.

Emne som er innpassa i graden ved NHH vil ikkje gå fram av foreløpige karakterutskrifter. På vitnemålet vil emnet stå med emnetittel og lærestad, samt «innpassa» på norsk og «recognized» på engelsk. Dersom du ønsker å dokumentere karakteren din i emnet, må du legge fram ei karakterutskrift frå lærestaden.