Gründerskolen

Gründerskolen

Har du interesse for entreprenørskap og internasjonal forretningsutvikling, og ynskjer å kombinere studiar i entreprenørskap med arbeidspraksis i utlandet er Gründerskolen noko for deg.

Gründerskolen er eit tverrfagleg studieprogram med fokus på nyetablering og innovasjon i eit internasjonalt perspektiv. Les meir om programmet på Gründerskolens nettsider.

oppbygging av studiet

Gründerskolen har tre delar:

  1. Introduksjonsemne som du tar ved NHH (NBD405 - New Business Development in Practice)
  2. 10 veker utanlandsopphald (juni – august) i San Fransisco, Boston eller Toronto. Her vil du ha ulønna arbeidspraksis på fulltid i ei oppstartsbedrift, i tillegg til undervising ved eitt av våre samarbeidsuniversitet
  3. Avsluttande emne i form av ei skriftleg refleksjonsoppgåve

Gründerskolen er eit samarbeid mellom mange utdanningsinstitusjonar i Noreg og blir administrert av Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo.

Søknadsfrist: 15. oktober

Opptakskrav

Les om opptakskrava og kven som kan søke på Gründerskolens nettsider.

Korleis du søker som NHH-student

Les meir om korleis du søker på nettsidene til Gründerskolen. Krava til kva søknaden skal innehalde og korleis den skal utformast, inkludert makslengde på motivasjonsbrevet, går fram av nettsidene til Gründerskolen. Merk at du som NHH-student berre vil bli vurdert ut frå skriftleg søknad, og ikkje bli intervjua. 

Innpass i masterstudiet

Når du har fullført Gründerskolen kan du velje å innpasse programmet i masterstudiet i økonomi og administrasjon 

  • enten som støtteprofil (30 studiepoeng) 
  • eller som eit valfritt emne (7,5 studiepoeng) 

Merk at dersom du vel å innpasse Gründerskolen som støtteprofil, skal mastergraden din innehalde valfrie emne tilsvarande 15 studiepoeng i staden for 22,5 studiepoeng. NBD405 kan ikkje inngå blant dei valgfrie emna.

For å få studiet innpassa må du melde frå til opptak@nhh.no så snart UiO har registrert at du har bestått Gründerskolen. Husk å presisere kva for ein av dei to mogelege innpassa du ynskjer.  

Dersom du vel å innpasse Gründerskolen som støtteprofil, kan du ikkje bytte støtteprofil til utveksling etterpå. 

NB! Du kan ikkje kombinere Gründerskolen som støtteprofil med hovedprofil i New Business Development (NBD). Dersom du har NBD som hovedprofil kan du kun innpasse Gründerskolen som valfritt emne (7,5 studiepoeng).

Du kan heller ikkje kombinere Gründerskolen med INTERN-A-M i mastergraden.

Sosialt entreprenørskap

Har du idear om korleis ein kan løyse eit sosialt problem gjennom å skape ei bærekraftig bedrift? Sommarprogrammet Sosialt entreprenørskap gir deg kunnskap og verktøy for å realisere dette.

Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo er ansvarleg for programmet. Du kan få det innpassa i masterstudiet i økonomi og administrasjon ved NHH etter same reglar som for Gründerskolen (sjå over). Les meir om sosialt entreprenørskap på UiO sine nettsider

NB! Du kan ikkje kombinere Sosialt entreprenørskap som støtteprofil med hovedprofil i New Business Development (NBD). Dersom du har NBD som hovedprofil kan du kun innpasse Sosialt entreprenørskap som valfritt emne (7,5 studiepoeng).

Du kan heller ikkje kombinere Sosialt Entreprenørskap med INTERN-A-M i mastergraden.