Når du treng hjelp i utlandet

Når du treng hjelp i utlandet

Er du på utveksling eller anna utenlandsopphald i regi av NHH? Viss du blir utsett for ei uforutsett hending finn du her informasjon om kva du skal gjere.

Mindre alvorlege situasjonar

I mindre alvorlege situasjonar som ikkje er akutt, ta kontakt med koordinatoren din ved vertsuniversitetet og/eller den administrative koordinatoren din ved NHH. Dei vil kunne gi deg råd om kva du skal gjere viss du er i tvil.

Akutt hjelp

Ved behov for akutt hjelp kontakt lokalt politi, brannvesen og/eller ambulanse/lege. Dersom du ikkje kan gjere deg forstått, må du få tak i nokon som kan fungere som tolk.

unntakstilhøve

Ved unntakstilhøve skal du følgje råd og pålegg frå lokale styresmakter.

faresituasjon

Dersom ein konkret faresituasjon skulle oppstå er du også forplikta til å følgje dei råd som vert gitt frå den norske ambassade/Utanriksdepartementet. Ha telefonnummeret til næraste norske utanriksstasjon (ambassade eller konsulat) og andre viktige telefonnummer lett tilgjengelege.

registrer deg ved utenriksstasjonen

Du bør ta kontakt med næraste norske utanriksstasjon etter framkomst ved studiestaden. Som hovudregel bør du vere registrert ved næraste utanriksstasjon ved lengre opphald i alle land utanfor Europa/Nord-Amerika.

følg lokale lover og reglar

Følg lover og reglar i det landet du skal opphalde deg i, og ver merksam på andre forhold, normer og reglar (både skrivne og uskrivne) enn det som gjeld i Norge. Ei god guidebok eller nettside om landet kan gi ein del retningslinjer.

hald familien din heime oppdatert

Dersom ein farleg situasjon skulle oppstå i landet, ta kontakt med familien din heime for å gi beskjed om at du er trygg. Dette gjeld også dersom du ikkje er i nærleik til hendinga. Familien din har ikkje alltid oversikt over dei geografiske tilhøva.

mistrivst du?

Dersom du av ein eller annan grunn mistrivast og ønskjer å avbryte utanlandsopphaldet, snakk først med koordinator ved vertsuniversitetet og den administrative koordinatoren din ved NHH. Det er godt mogleg at noko kan gjerast for å løyse problema dine.

sjømannskirken

Den norske kyrkja i utlandet har ein eigen døgnopen beredskapstelefon: +47 951 19 181. 

Sjømannskirken sin nødnummer-app

Last ned Sjømannskirken sin nødnummer-app før utreise. Appen inneheld alle lokale nødnummer uansett kva for eit land du opphalder deg i.

utvekslingskontrakt med nhh

NHH vil i ein krisesituasjon ha bruk for opplysningane du har oppgitt i kontrakt om utvekslingsopphald. Det er derfor avgjerande at du gir korrekte og oppdaterte opplysningar i kontrakten og er kjent med innhaldet i kontrakten ved signering.

Det er også viktig at du registrerer deg med korrekte kontaktopplysningar i Studentweb ved NHH i tida du oppheld deg i utlandet.