Stipend for studiar i utlandet

Stipend for studiar i utlandet

Ynskjer du å ta ein master eller PhD-grad ved eit leiande universitet i utlandet? Det finst ulike stipendordningar du som NHH-student kan søke på.

H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens fond til unge personers utdannelse for rederinæringen

Fondets føremål er å yte bidrag til unge evnerike personar, fortrinnsvis heimehøyrande i Bergen eller omland, til utdanning for reiarnæringa gjennom studiar eller praksis heime eller i utlandet. Ramma for årets tildeling vil vere inntil NOK 1.000 000 som vil bli fordelt på to eller fleire kvalifiserte søkjarar. Søkjarar som vil vektleggje kompetanseheving innan miljø eller informasjonsteknologi vert særleg oppmoda om å søke.

Søknadsfrist: 1. juni 2020. Søknaden må innehalde relevante opplysningar om søkjaren og om fagleg bakgrunn, Stadfesta opptak på relevante lærestader eller innvilga praksisplass, ei detaljert skildring av studieplan og progresjon, planlagt og fortrinnsvis dokumentert finansiering av studium eller praksisplass, og føremålet med studiet eller praksisplassen. Avgjerda om tildeling og vilkår er planlagt fatta innan utgangen av august 2020.

Send søknad med relevant dokumentasjon stil fond@wlco.no

Aker Scholarship 

Aker Scholarship støttar studiar ved Harvard, Caltech, MIT, Stanford, University of Pennsylvania (inkludert Wharton), Oxford, Cambridge, Imperial College London og National University of Singapore (NUS).

Stipendet gir deg finansiering som supplerer andre støtteordningar, og du vil normalt ikkje pådra deg studielån under opphaldet. Du vil også få viktig bistand i søknadsprosessane til universiteta. Stipendet må søkjast nesten eit år før du skal reise ut. 

Aker Scholarship blir tildelt studentar som er fagleg sterke og som har et ynskje om å bidra i samfunnet. Det blir ikkje stilt krav til kva du skal jobbe med etter studiet.

Søknadsfrist er i slutten av september og du søker året før du har tenkt til å starte studiet.  

Les meir om stipendprogrammet på Aker Scholarships nettsider og på Facebook.

Endre Røsjøs NHH/HBS-stipend

Investor Endre Røsjø ynskjer å legge til rette for at fleire studentar skal gå vidare til ein MBA ved Harvard Business School etter studia ved NHH. Han lyser derfor ut eit årleg stipend på ein million kroner til NHH-studentar som kjem inn på studiet. 

Kven kan søke?

  • Du må vere norsk statsborgar eller amerikansk statsborgar med minst ein oldeforelder eller besteforelder som er norsk
  • Du må ha bachelorgrad fra NHH
  • Du må ha fått opptak til eller ha planar om å søke opptak til MBA-programmet ved Harvard Business School

Her finn du meir praktisk informasjon om søknadsprosessen (PDF 80 kb)

Søknadsfristen for stipendet er 1. mars.

Sjå søknadsfrist for MBA-programmet på Harvards nettsider.

International Postgraduate Scholarship 

International Postgraduate Scholarship (IPS) er eit stipend for deg som ynskjer å ta ein mastergrad ved Hong Kong Baptist University (HKBU) School of Business.

Les meir om International Postgraduate Scholarships.

Kistefos St. Gallen Masterclass Scholarship (KSMS)

Kistefos St.Gallen Masterclass Scholarship (KSMS) er eit stipend for deg som vil ta ein mastergrad ved University of St.Gallen HSG.

Stipendet blir finansiert av Kistefos AS.

Det blir delt ut fire stipend årleg som skal dekke alle direkte studieavgifter ved HSG. Bu-, reise- og levekostnader dekkjer du sjølv. 

Stipendiet er i første rekke retta mot studentar som har toppkarakterar fra NHH og BI, men er også ope for kandidatar med annan bakgrunn. Føresetnaden er at du kvalifiserer til opptak på masternivå ved HSG.

Les meir om kistefos-stipendet og søknadsprosessen kistefos.no

IE KISTEFOS YOUNG TALENTED LEADERS SCHOLARSHIPS PROGRAM

IE Kistefos stipendprogram for unge talent gjer det mogeleg for studentar frå Noreg å studere ved IE University innanfor leiing, teknologi og innovasjon.

Kandidatar kan velje mellom sju mastergrader ved IE Business School, IE School of Human Science and Technologies og IE School of Global and Public Affairs.

Stipend for studieåret 2020-2021 vil bli tildelt fem norske studentar. Kandidatar kan søkje på følgjande utvida programliste:

  • Master in Management
  • Cybersecurity
  • Business Analytics and Big Data
  • Computer Science and Business Technology
  • Digital Business Innovation
  • International Relations
  • International Development

Alle stipend dekkjer opptil 100 % av studieavgifta samt bustad, reise- og levekostnadar. Stipenda vil bli tildelt i samsvar med de økonomiske behova til kvar kandidat.

Du kan lese meir om Kistefos-stipendet og søknadsprosessen hos IE Foundation.

Schwarzman scholars

Schwarzman Scholar-programmet tilbyr stipend til sine Scholars. Som Schwarzman Scholar tar du ein Master i Global Affairs (eitt år) saman med leiarspirar frå heile verda. Fordjup deg i Business, Public Policy eller International Studies, med fokus på Kina. 

Tsinghua Univeristy er eit av dei fremste universiteta i Kina. Schwarzman Scholars-programmet er utvikla i samarbeitte med akademiske leiarar frå Harvard, Yale, Princeton, Oxford, Duke og andre prestisjefylte institusjonar verda over.

Les meir om Schwarzman Scholars

Europe Global Leaders Scholarship

Europe Global Leaders Scholarship er ein spennande muligheit for fagleg sterke studentar frå Europa for å fortsette økonomistudiane ved the University of Queensland. 

Les meir om Europe Global Leaders Scholarship.