Informasjon for Erasmus+ studentar

Informasjon for Erasmus+ studentar

Viss du skal reisa på utveksling til Europa, inkludert Tyrkia og Island, deltek du i Erasmus+ programmet. Du er ikkje ein Erasmus+ student om du skal på utveksling til Sveits eller Storbritannia.

NHH-studentar i Storbritannia i studieåret 2021-2022 kan framleis få Erasmus+ stipend (gjeld ikkje Imperial College London).

Finansiering av utvekslingsopphAldet DITT

Som Erasmus+ student kan du få Erasmus+ stipend medan du er på utveksling. Du kan få stipendet viss du har søkt og vorte teken opp i NHHs utvekslingsprogram til Europa, og har registert deg med kontonummer i NHHs skjema for Erasmus+ stipend.

  • Stipendet er på €410 per månad for studentar som reiser til lågkostnadssland og på €460 per månad for studentar som reiser til høgkostnadsland (Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og Storbritannia). Studentar som reiser med mindreårige barn, kan få eit tilleggsstipend på €200 per månad.
  • 70% av stipendet vert utbetalt i september for deg som skal på utveksling i haustsemesteret og i februar for deg som skal på utveksling i vårsemesteret (basert på eit fire månadar langt semester).
  • Dei resterande 30% av stipendet vert utbetalte i semesteret etter at du har vore på utveksling og berreetter at du har oppfylt alle pliktene som Erasmus+ student.
  • Om utvekslingsopphaldet ditt varar kortare/lenger enn fire måneder, vil stipendbeløpet ditt verta justert etter det.

dine PLIKTER

Som mottakar av eit Eramus+ stipend må du oppfylla følgande plikter:

  1. Du må lesa Erasmus+ student mobility charter. Dokumentet inneheld informasjon om NHHs,brettane og pliktene vertsuniversitetet og du har i samband med utvekslingsopphaldet ditt.
  2. Du må fylla ut stipendkontrakten og returnera han til NHH via Canvas.
  3. Ta ein Erasmus+ språktest i språket du skal studera på (Online Linguistic Support; OLS) før og etter utvekslingsopphaldet ditt. Viss du oppnår nivå B1 eller lågare, får du tilbod om å ta eit nettbasert språkkurs frå Erasmus+ i forkant av utvekslinga. Oppnår du eit høgare nivå og indikerer at du ønsker eit nettbasert språkkurs i det lokale språket, vil du automatisk få tildelt dette etter fullført språktest. Testresultatet ditt vil ikkje diskvalifisera deg frå utveksling, og vertsuniversitetet vil ikkje få tilgang til resultatet ditt. Du vil få ein e-post med beskjed om korleis du gjennomfører testen. Les meir om OLS her.
  4. Levera inn Erasmus+  Online Learning Agreement  når du har meldt deg opp i faga du ønsker å ta ved vertsuniversitetet. Du vil få ein e-post med invitasjon til dette. Dette er ikkje det same som å søka om førehandgodkjenning av kurs til NHH. Meir om førehandsgodkjenning av kurs.
  5. Levera inn Confirmation of Stay (Word, 61kb) i slutten av semesteret ditt i utlandet. Stadfestinga må vera signert av ein representant frå vertsuniversitetet og returnert til NHH via Canvas. Datoene i CoS skjema er grunnlag for stipendrekninga.
  6. Rapportera til EU-kommisjonen ved å fylla ut eit spørjeskjema om utvekslingsopphaldet ditt. Du vil få ei personleg lenke til spørjeskjemaet i slutten av utvekslingsopphaldet. Dette spørjeskjemaet er ulikt spørjeskjemaet som du får frå NHH. Du må fylla ut både skjemaet frå EU og frå NHH.

Erasmus policy statement

NHH sitt Erasmus Policy Statement (pdf, 100kb) skildrar institusjonen sin strategi for å oppfylla pliktene i Erasmus charteret (pdf 1MB).