Eksamen

Eksamen

Informasjon om vurderingsformer og eksamen hausten 2020 og våren 2021

Høsten 2020

Sist oppdatert 10. november 2020, kl. 08.30.

Alle skoleeksamener høsten 2020 blir gjort om til digitale hjemmeeksamener på samme dato som den tidligere planlagte skoleeksamenen. Dette skjer uavhengig av utviklingen i koronasituasjonen.

Du finner nye vurderingsformer og karakterskalaer på nettsidene til hvert emne.

Åpne fanene nedenfor for å finne praktisk informasjon og detaljer om vurderingsform og vurderingsuttrykk (karakterskala) for disse eksamenene.

 • Praktisk informasjon om hjemmeeksamener

  Praktisk informasjon om hjemmeeksamener

  Du kommer til å få en egen e-post med praktisk informasjon om hjemmeeksamener.

  Det er viktig at du setter av nok tid til innlevering av din eksamensbesvarelse. Ingen eksamensbesvarelser som blir levert etter fristen vil bli godkjente. På hjemmeeksamener får du ekstra tid til å gjennomføre innleveringen. Med unntak av eksamener der ingen dokumentopplastning er nødvendig vil du få et tillegg på 15 minutter for å levere eksamensbesvarelsen din. På eksamener der dokumentopplasting ikke er nødvendig (FLOWmulti) vil det ikke bli gitt tilleggstid for å gjennomføre innleveringen.

  De 15 ekstraminuttene er minimumstiden vi anbefaler deg å sette av for å forsikre deg om at du får nok tid til å laste opp alle vedleggene. Du må også forsikre deg om at du er innlogget i WISEflow, siden du automatisk blir logget ut etter noen timer. Husk derfor alltid å oppdatere siden før du leverer inn svaret ditt.

 • Vurderingsuttrykk (karakterskala)

  Vurderingsuttrykk (karakterskala)

  Endringen fra skoleeksamen til hjemmeeksamen har i mange kurs ført til spørsmål om hvilket vurderingsuttrykk som skal brukes i de respektive kursene.

  På den ene siden er karakterer viktige i mange søknadsprosesser, slik som jobbsøknader, praktikantplasser, utveksling, studieplasser ved andre utdanningsinstitusjoner, osv. Karakterer gir insentiver til å jobbe godt med et kurs og er en måte å dokumentere hvor godt man har forstått innholdet i kurset.

  På den andre siden står et argument som blir løftet frem av mange, inkl. Studentutvalget ved NHH (SUN), om at vurderingsuttrykket bestått/ikke-bestått reduserer insentivene for å jukse på hjemmeeksamener. Siden dette er det andre semesteret med særtiltak, har NHH et sterkere fokus på bokstavkarakterer i denne omgangen.

  NHH har gjort tiltak for å redusere muligheten for å jukse på hjemmeeksamener. Du bør merke deg at forsøk på juks, for eksempel samarbeid eller kommunikasjon med andre under en hjemmeeksamen, kan føre til annullering av eksamenen og utestenging fra undervisning i opptil ett år. Reglene for utestenging gjelder også for medvirkning til juks.

  Du vil bli bedt om å signere en formell kontrakt med skolen, der du erklærer at du er oppmerksom på at juks ikke er tillatt og at du ikke vil jukse på hjemmeeksamen. Dersom du blir tatt i å jukse vil dette bli brukt mot deg.

  Mer informasjon om juksing og konsekvensene av juks 

  Dessuten har kursansvarlige blitt bedt om å vurdere hvordan de kan forberede eksamenen på en slik måte at studentene ikke får utbytte av å kommunisere med hverandre eller andre. Skolen har satt opp interne seminar og brukerstøtte for hvordan eksamener kan utformes på en slik måte uten at det samtidig straffer studenter som forbereder seg som normalt til eksamenen og som ikke jukser.

  Det fremgår av Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole §4-4 at de to vurderingsformene A-F og B/IB ikke kan kombineres i samme kurs. Det medfører at dersom ett av vurderingselementene i et kurs er vurdert med for eksempel karakterskalaen A-F, må den samme skalaen brukes på alle vurderingselementene.

  MRR-studenter vil få bokstavkarakterer (A-F) i alle kurs, uavhengig av det overordnede vurderingsregimet i kurset. Studenter i MRR-programmet trenger bokstavkarakterer i alle kurs for å oppfylle kravene til å bli statsautorisert revisor.

  Regel for gjeldende karakter ved gjentak og nytt vurderingsuttrykk:

  [A-F → B/IB] Studenter som tar opp en allerede bestått eksamen:

  • Ved stryk på ny eksamen: Tidligere bokstavkarakter blir tellende
  • Ved bestått på ny eksamen: «Bestått» blir tellende

  [B/IB → A-F] Studenter som får «Bestått» i kurs med ekstraordinær B/IB høsten 2020 og senere tar om att eksamen med bokstavkarakter:

  • Ved stryk på ny eksamen: «Bestått» blir tellende
  • Ved bestått på ny eksamen: Bokstavkarakter blir tellende

  Studentene som har fått skoleeksamen omgjort til hjemmeeksamen vil få mulighet til å trekke seg fra denne eksamenen (uten å bruke et forsøk) etter at NHH har publisert informasjon om vurderingsuttrykk i kurset, uavhengig av annonsert trekkfrist.

 • Søknad om akutt tilrettelegging høsten 2020

  Søknad om akutt tilrettelegging høsten 2020

  Av hensyn til kapasitet og bemanning i forbindelse med koronapandemien, åpner NHH nå opp for at studentene våre kan søke om denne typen tilrettelegging på et tidligere tidspunkt enn normalt.

  Søknader om akutt tilrettelegging av eksamen blir vurdert for studenter som har dokumentert en form for funksjonsnedsettelse som gir betydelige ulemper i eksamenssituasjonen.

  Dokumentasjonen (legeerklæring/spesialistutsagn) skal spesifisere hvilke ulemper funksjonsnedsettelsen fører til i en eksamenssituasjon.

  Dette må være på plass for at Seksjon for eksamen skal ha mulighet til å sikre at søknader om tilrettelegging blir behandlet i tide før eksamensstart.

 • Andre akutte behov for tilrettelegging

  Andre akutte behov for tilrettelegging

  Søknad må sendes med en gang behovet oppstår. Dokumentasjonen skal være av ny dato.

  Vi kan ikke garantere behandling av søknader som blir mottatt senere enn tre hele virkedager før eksamensdatoen.

  Send søknad til eksamen@nhh.no

 • Sykdom og fravær fra eksamen høsten 2020

  Sykdom og fravær fra eksamen høsten 2020

  Fravær fra eksamen som følge av sykdom skal være dokumentert.

  Se NHH sin nettside om sykdom og eksamen 

Våren 2021

Publisert 11. november 2020, kl. 08.45.

Grunnprinsippet for planlegginga av kommande vårsemester er førebygging. Når det gjeld val av vurderingsformer og gjennomføring av eksamen legg NHH fleksible planar som skal kunne gjennomførast i dei fleste omstende, frå ein relativt normal situasjon til eit ekstremtilfelle med eit stort Covid-19-utbrot som tvingar oss til å stenge ned campus.

Ved eit større utbrot vil skuleeksamenar bli omgjort til heimeeksamenar på kort varsel. Dei emneansvarlege har difor blitt bedne om å vurdere om fysisk skuleeksamen er naudsynt i deira respektive emne. Dei har også blitt bedne om å ha ein reserveplan klar dersom skuleeksamenen må gjerast om til heimeeksamen på kort varsel.

På masternivå vil det i alle kjerneemne finnast eit digitalt alternativ til fysiske vurderingsformer.

Kontakt

Har du spørsmål om eksamen etter koronautbrotet? Bruk e-post STUDENT@NHH.NO