Utveksling og praksismobilitet

Utveksling og praksismobilitet

NHH opnar for utveksling og praksis i Europa våren 2021, men avlyser i resten av verda.

Sist oppdatert 7. oktober kl. 08.53 (All informasjon om vårsemesteret 2021.)

Vårsemesteret 2021

 • Utreisande utveksling våren 2021

  Utreisande utveksling våren 2021

  NHH har vedtatt at utveksling innanfor Europa er i tråd med norske myndigheiter sin definisjon som ei nødvendig reise og kan gå som planlagt i vårsemesteret 2021.

  Det betyr dessverre at all utveksling utanfor Europa i vårsemesteret 2021 er kansellert.

  Det som er definert som Europa inkluderer EU- og EØS-land, samt Storbritannia og Sveits.

  Vi har stor forståing for at eit utvekslingssemester er noko dei fleste studentar ser fram til og ønskjer å gjera som del av studia sine ved NHH, og at dei studentane som hadde planlagt eit utvekslingssemester utanfor Europa våren 2021 er skuffa over dette utfallet. Likevel er helsa og tryggleiken til studentane vår hovudprioritet.

  Det er dessutan mange usikkerheitsmoment knytt til utveksling utanfor Europa, til dømes restriksjonar for innreise til mange land, samt høve til å returnere til Norge før fullført semester viss det skulle bli nødvendig. Det er per i dag svært få eller ingen kommersielle flygingar til mange av landa utanfor Europa som NHH normalt sender studentar til.

  Fleire av NHH sine partneruniversitet utanfor Europa har allereie kansellert utveksling for vårsemesteret 2021, og talet aukar stadig.

  Dette tyder at vi vil tillate at studentar dreg på utveksling innanfor Europa viss

  1) vertsinstitusjonen tek imot innreisande utvekslingsstudentar, og

  2) lokale styresmakter i vertslandet ikkje kjem med reiserestriksjonar som hindrar studentar i å reisa inn i landet.

  Det må reknast som sannsynleg at vertsinstitusjonen i Europa framleis kan kansellere utveksling for innreisande studentar, dette er utanfor NHH sin kontroll. Likeins er andre land sine innreisebestemmingar noko NHH ikkje rår med. Vi tilrår derfor framleis at alle studentar har ein plan B viss det skulle skje. Det kan enten vera å fortsetja studia ved NHH våren 2021, utsetja utvekslingssemesteret til seinare om mogeleg, eller vurdera mogelegheita for å fullføra utvekslingssemesteret digitalt, dersom vertsinstitusjonen tilbyr dette.

  NHH følgjer situasjonen tett og kjem til å kommunisera direkte med studentane som har fått innvilga utveksling i Europa våren 2021 dersom det kjem endringar. Det er også svært viktig at studentane sjølve held seg  oppdatert om situasjonen, og forheld seg aktivt til informasjon gitt av sin vertsinstitusjon og lokale styresmakter i det landet dei skal reise til.

  For dei studentane som held på planen om å gjennomføre eit utvekslingssemester i Europa våren 2021 er det ekstremt viktig at ein sørger for å vere godt forsikra. Sjekk gjerne med fleire forsikringstilbydarar for å finne den forsikringa med best vilkår tilpassa den enkelte sitt behov. Det er også viktig å vere klar over at mange forsikringsselskap har visse vilkår som kan avgrense dekningsgraden eller deira evne til å gi assistanse raskt viss uhellet er ute. Kvar enkelt student må tenke igjennom kva konsekvensar det kan ha, og korleis ein best kan førebu seg på å handtere det.

  Vidare er det viktig at alle studentar set seg godt inn i lokale forhold og det som ventar ein på studiestaden. Ein må vere budd på sitte i karantene ved ankomst, å bli møtt med digitale undervisningstilbod, heilt eller delvis, det kan vere avgrensingar både på og utanfor campus for sosial omgang med andre og det landet eller byen ein utvekslar til kan raskt og uventa innføre strenge tiltak for sosial distansering som er meir inngripande i kvardagen enn dei strengaste tiltaka vi hittil har opplevd i Norge. Studentar er tilrådd å førebu seg både mentalt og praktisk på førehand og legge ein plan for korleis ein kan handtere både venta og uventa situasjonar.

  Det er obligatorisk for alle å følgje NHH sitt beredskapsseminar for utreisande studentar som blir lagt ut på Canvas 15. oktober.

  Virtuell utveksling våren 2021

  Nokre vertsinstitusjonar kan koma til å avlysa fysisk utveksling og tilby kurs via virtuell utveksling i staden. For våren 2021 kjem NHH til å tillata at studentar tek virtuelle kurs som erstatning. Merk at det ikkje vert delt ut Erasmus+-stipend for virtuell utveksling.

  Dersom du skal på utveksling som betalande student, er det også sannsynleg at du må betala den vanlege studieavgifta til vertsinstitusjonen sjølv om du ikkje kan dra dit og ønskjer å fullføra semesteret digitalt i staden.

  Ver merksam på at det har enno ikkje kome ei avklaring frå Lånekassen om dei vil utbetale ekstra støtte til å dekke skulepengar for virtuell utveksling våren 2021.

  Du kan også kombinera kurs frå virtuell utveksling med kurs teke på NHH.

  Studentar som får utvekslingssemesteret sitt avlyst kan også vurdera virtuell utveksling via Engage.eu Online Exchange-initiativet. Kurstilbodet for våren 2021 vert oppdatert seinare i haust.

  Innovation School sommaren 2021

  Masterstudentar som får utvekslingsopphaldet sitt avlyst kan få høve til å reisa utanlands og få internasjonal erfaring gjennom deltaking på NHHs Innovation School i Tyskland sommaren 2021.

  Følg med på nettsida for oppdateringar om tilbodet.

  Søknadsfristen vert 15. oktober 2020.

  Utgifter tilknytt utvekslingssemesteret

  Dersom det er mogeleg tilrår vi at du utsett utlegg i samband med ditt planlagde opphald.

  Prøv å sikre deg ved å kjøpe fleksible flybilletter, avbestillingsforsikring etc.

  Undersøk om det er mogeleg å få utgifter refundert dersom du vert tvunge til å avlysa opphaldet.

 • Praksismobilitet haust 2020 og vår 2021

  Praksismobilitet haust 2020 og vår 2021

  NHH har vedtatt at studentar som planlegg eit NHH-initiert praksisopphald i Europa hausten 2020 eller våren 2021 kan reise. Dette vert definert som ei nødvendig reise.

  Det betyr dessverre også at all praksismobilitet utanfor Europa er kansellert.

  Det som er definert som Europa inkluderer EU- og EØS-land, samt Storbritannia og Sveits.

  For nærmare informasjon om kva vurderingar NHH har lagt til grunn for å kome fram til denne avgjerda sjå det som står i avsnittet over om utreisande utveksling våren 2021.

  Reiserestriksjonar innført av vertslandet kan likevel også hindra deg frå å reisa innanfor Europa, dette er utanfor NHH sin kontroll. Viss der er restriksjonar på reiser til landet du skal til, må du utsetja avreise frå Noreg til restriksjonane vert heva. Alternativt kan du be selskapet du skal til om å få byrja praksisopphaldet virtuelt, og så reisa når restriksjonane vert heva.

  Du må også ta høgde for at du kanskje må sitte i karantene i eit visst antal dagar etter framkomst og at du må avklare det praktiske rundt dette med arbeidsgivar. Det er tilrådd å planlegge framkomst i vertslandet i god nok tid til at karantene kan gjennomførast før første arbeidsdag.

  Dersom det ikkje er mogeleg å få ein avtale med arbeidsgjevaren om å byrja praksisen heimanfrå eller i karantene i vertslandet, og du heller ikkje har høve til å endra tidsrom for praksisopphaldet, må du avlysa og trekka deg frå praksisopphaldet.

  Merk at studentar som tek Internship Abroad-kurs ved NHH eller planlegg å gjennomføra CEMS-internship i utlandet, kan oppleva at selskap eller institusjonar dei skulle ha praksisopphald avlyser på kort varsel. Dette er utanfor NHH sin kontroll.

  I slike tilfelle vil NHH leggja til rette for fortsatt deltaking i Internship Abroad-kurset så langt det er mogeleg. For å kunna fortsetja med kurset må du oppfylla følgjande krav:

  • Du må ha fullført minst fire veker av praksisopphaldet i utlandet.
  • Du må ha fullført det obligatoriske kursarbeidet.

  Kursansvarleg ved NHH vil vurdera om det er mogeleg for deg å fortsetja kurset etter at praksisopphaldet er blitt avlyst.

  CEMS-studentar må ta kontakt med NHHs CEMS Corporate Relations Manager så fort som mogeleg dersom CEMS-internshipet vert avlyst eller utsett, for å få råd og assistanse med omsyn til å finna ei løysing.

  For ytterlegare informasjon om kva studentar som planlegg eit praksisopphald i Europa må tenke på og førebu før avreise viser vi til informasjon i avsnittet over om utreisande utveksling våren 2021.

  Beredskapsseminaret for utreisande studentar i regi av NHH som vert lagt ut på Canvas 15. oktober er også obligatorisk for utreisande praksisstudentar.

  Studentar som har uavhengige praksisopphald i utlandet, må også vera førebudde på at arbeidsgjevaren kan måtte avlysa opphaldet på kort varsel. Hugs å halda deg oppdatert på informasjon frå NHH til ei kvar tid.

  Utgifter tilknytt praksismobilitet

  Dersom det er mogeleg tilrår vi at du utsett utlegg i samband med ditt planlagde opphald.

  Prøv å sikre deg ved å kjøpe fleksible flybillettar, avbestillingsforsikring etc.

  Undersøk om det er mogleg å få utgifter refundert dersom du vert tvungen til å avlyse opphaldet.

 • Dobbelgradsstudentar studieåret 2020/21

  Dobbelgradsstudentar studieåret 2020/21

  For studentar som planlegg eit NHH-initiert dobbelgradsopphald hausten 2020 eller våren 2021 har no NHH vedtatt at det vert opna opp for utreise innanfor Europa. Merk likevel at innreiserestriksjonar innført av vertslandet kan hindra deg frå å reisa.

  For ytterlegare informasjon om dei vurderingane NHH har lagt til grunn og informasjon om kva studentar som planlegg eit dobbelgradsopphald i Europa må tenke på og førebu før avreise viser vi til informasjon i avsnittet over om utreisande utveksling våren 2021.

  Utreisande dobbelgradsstudentar i 2020/21 skal allereie ha deltatt på eit beredskapsseminaret for utreisande studentar i regi av NHH. Sjå likevel gjerne beredskapsseminaret på nytt som vert lagt ut på Canvas 15. oktober.

Haustsemesteret 2020

Publisert 5. mai 2020, oppdatert 29. mai kl. 08.55 (tilleggsopplysningar om praksisopphald)

 • Utveksling hausten 2020 avlyst

  Utveksling hausten 2020 avlyst

  5. mai avlyste NHH utvekslingsopphald for alle masterstudentar som skulle reisa ut hausten 2020.

  No har høgskulen også vedteke å ikkje ta imot innreisande utvekslingsstudentar i haustsemesteret. Dette gjeld både på bachelor- og masternivå.

  (Avgjerda gjeld ikkje inn- og utreisande studentar dobbelgradsstudentar.)

  Bakgrunnen for avgjerda er samansett, men overordna er den svært uavklarte og uføreseielege situasjonen internasjonalt grunna Covid-19 avgjerande.

  Avgjerda er vanskeleg, fordi den råkar alle studentar som har planlagt utveksling hausten 2020. NHH ønskjer å minimere dei negative konsekvensane for studentane og gjere situasjonen så føreseieleg som mogleg, gitt dei svært usikre føresetnadane.

  Vi er klar over at nokre innreisande studentar ikkje vil ha høve til å utsetja planlagde opphald, og at dei truleg vil bli skuffa. Diverre kan vi ikkje tilby eit virtuelt utvekslingssemester ved NHH som eit alternativ.

  NHH forsikrar alle våre partnarinstitusjonar om at vi framleis vil forplikta oss til å oppretthalda og vidareutvikla partnarskapa og utvekslingsavtalane våre. Hovudmålet er å ønska nye utvekslingsstudentar velkommen til vårt campus våren 2021, og å senda NHH-studentar på opphald i utlandet.

  DETALJAR OM AVLYSINGA AV UTREISE FOR NHH-STUDENTAR

  Publisert 5. mai 2020.

  Det er ei rekkje faktorar som gjer at NHH avlyste utreise til hausten.

  Omsyn til liv og helse er avgjerande. Regjeringa har sterkt frårådd alle nordmenn mot å reise til utlandet. Dette er den strengaste form for reiseråd som kan verte gitt, og per i dag er det ikkje satt ein dato for kor lenge dette rådet vert ståande.

  Korleis pandemien utviklar seg i 2020 og inn i neste år, er høgst usikkert.

  FLEIRE FAKTORAR

  Det er naturleg nok fleire faktorar som spelar inn i vurderinga:

  • Fleire partnaruniversitet har allereie avlyst utveksling til hausten, og det vil kome fleire.
  • Mange land handsamar heller ikkje, per i dag, visumsøknadar, til dømes USA og Australia.
  • På den sørlege halvkule er det semesterstart allereie i juli, og per i dag er det ikkje realistisk at det vil la seg gjennomføre for studentar å reise så tidleg.
  • Per i dag er det svært vanskeleg å reise internasjonalt sidan flytrafikken er sterkt redusert og mange land har stende grenser.
  • Utanriksdepartementet rår frå reise til alle land, inntil vidare. Det vil seie at det er svært vanskeleg å bli evakuert frå utlandet og å få konsulær bistand, om det skulle skje noko.
  • Avgjerda har også ei økonomisk side for studentane sin del. Det kan til dømes vere kostnadar knytt til reise, planlegging av utleige av bustad i Noreg og at studentar må bestemme seg for å seie opp deltidsjobbar heime før avreise. Nokre studentar må også førehandsbetale skulepengar med avgrensa moglegheit for refusjon.
  • Det er også verdt å leggje merke til at forsikringsselskap ikkje dekker tap eller skade som har samanheng med pandemien, ved teikning av ny reiseforsikring.

  MOGELEGE LØYSINGAR FOR MASTERSTUDENTANE

  NHH har mange ulike kategoriar av utreisande studentar på masternivå som på ein eller anna måte er råka av situasjonen.

  Dei ulike kategoriane krev ulike løysingar. Alle dei som er råka har fått informasjon direkte.

  Studentane har også fått skissert ulike alternative løysingar om å flytte utveksling eller få på plass andre mobilitetsalternativ til våren og vil få oppfølging frå NHH

Vårsemesteret 2020

Sist oppdatert 29. mai 2020 kl. 08.50. 

 • Utreisande utvekslingsstudentar våren 2020

  Utreisande utvekslingsstudentar våren 2020

  Sist oppdatert 3.4.2020 klokka 13.35.

  Vindauga for å kome seg heim til Noreg vert stadig mindre. Fleire land har innført strenge restriksjonar for luftfarten som gjer det nesten umogleg å fly ut med kommersielle flygingar.

  For at Utenriksdepartementet skal ha best mogeleg informasjon om behov for heimreise, er det viktig at alle som er på reise i utlandet registrerer seg på www.reiseregistrering.no.

  UD seier at dette ikkje er ei evakuering av nordmenn i utlandet. Den einskilde må gjera ei vurdering av situasjonen der dei er, med omsyn til blant anna eiga forsikringsordning og helsetilbodet på staden.

  Kontaktinformasjon til Utanriksdepartementet:

  • Døgnopen publikumstelefon: + 47 23 95 23 95
  • E-post: 247@mfa.no

  UDs side med informasjon om reiser og koronavirus

  NHH har også fullgradsstudentar frå andre land som er på utveksling hos NHH sine partnarinstitusjonar i utlandet. Desse studentane vert bede om å følgja råd frå heimlege styresmakter, eller reisa til heimlandet, då det er restriksjonar for innreise til Noreg.

  • Kontakt NHH dersom du har spørsmål eller treng anna hjelp. 
   E-post: INT.STUD@NHH.NO

  TRENG DU BUSTAD RASKT?

  Saman har tilbod til utvekslingsstudentar som returnerer til Bergen.

  Les meir på Samans nettside

 • Om studieprogresjon for dei som må reisa heim

  Om studieprogresjon for dei som må reisa heim

  Dei fleste partnarinstitusjonane våre har, eller er i ferd med å få på plass opplegg for digital undervisning og eksamen, slik at studia kan forsetja heimanfrå.

  I tilfelle der det ikkje er slike tilbod, vil NHH arbeida for å få det på plass. Om det likevel ikkje kjem på plass, vil NHH gjere sitt ytste for å tilby alternative opplegg.

  Vi veit at mange av dykk er i det siste semesteret av utdanninga dykkar, og fryktar at de kan verta forseinka i utdanninga grunna den rådande situasjonen. Dette er ein ekstraordinær situasjon, og de kan vera trygge på at NHH, framtidige arbeidsgjevarar og andre vil forstå at situasjonen kan gje uventa konsekvensar.

  Alle utreisande utvekslingsstudentar frå NHH vil få tilgang til å ettermelde seg i kurs ved NHH dette semesteret. Dette gjeld kurs NHH ser det som mogleg å gjennomføre i løpet av vårsemesteret, trass sein start. Me oppfordrar likevel heimvendte utvekslingsstudentar om i størst mogleg grad å fortsetje studiane over nett ved vertsinstitusjonane sine. 

 • Informasjon for innreisande utvekslingsstudentar

  Informasjon for innreisande utvekslingsstudentar

  Bortsett frå å halda studentar og tilsette trygge, er NHHs primære mål å gjera det mogeleg for alle studentar å fullføra semesteret og ta eksamen, uavhengig av utviklinga i situasjonen. 

  All undervisning og eksamen vil difor gå føre seg digitalt resten av semesteret.

  Tilreisande utvekslingsstudentar vert rådde til å følgja instruksar og råd frå styresmakter i heimlanda sine og institusjonen dei reiste ut frå.

  • Studentar som vil reisa eller vert kalla heim, står fritt til å dra.
  • Studentar som ønskjer å bli i Noreg, står fritt til å bli verande.

  Vi oppmodar dei som blir i Noreg til å halda seg oppdatert om instruksar og råd frå norske styresmakter, og å kontakta NHH om dei har spørsmål eller treng assistanse.

  E-post: INT.STUD@NHH.NO

  Viss du vel å dra heim må alle spørsmål knytta til bustad rettast til SAMAN gjennom deira kanalar