Internasjonale nettverk

Internasjonale nettverk

Berre dei beste

  • 34 utvalde business-skular frå fem kontinent.

Tett på businessverda

  • 70 multinasjonale næringslivspartnarar og åtte sosiale partnarar.

CEMS Master's in International Management

  • Blant topp-ti på Financial Times-rangeringa av mastergradar kvart år sidan rangeringa byrja i 2005.

Akkrediteringar

Equis

European Quality Improvment System - Equis -  er eit internasjonalt system for kvalitetssikring, forbetring og akkreditering for utdanningsinstitusjonar innan økonomi og administrasjon. Formålet er å heva standarden på denne typen utdanning.

EQUIS set standardar og måltal og fasiliterer gjensidig læring og internasjonal spreiing av erfaring. NHH har hatt EQUIS-akkreditering sidan 2001, og vart reakkreditert for fem nye år i 2021.

Les meir om EQUIS hos EFMD

AACSB

AACSB eit akkrediteringsnettverk for verdsleiande handelshøgskular. Under seks prosent av høgskular og universitet som tilbyr handelshøgskuleutdanning er akkreditert. AACSB-akkreditering skal sikre kontinuerleg betring hos den einskilde skule. For å bli AACSB-akkreditert, må institusjonene gjennom krevjande prosessar for å sikre at skulen har dei ressursane og det engasjementet som krevst for å gje studentar eni førsteklasses, fremtidsretta handelshøgskuleutdanning. NHH vart akkreditert i mai 2022.

Les meir om AACSB

AMBA

Association of the MBAs (AMBA) er ein global organisasjon grunnlagt i 1967 som fokuserer primært på internasjonale handelshøgskular. Organisasjonen er ein av tre leiiande akkrediteringsorganisasjonar for økonomiutdanning.

Les meir om AMBA

Nettverk

Engage.EU

ENGAGE.EU er ein allianse av leiande europeiske universitet innanfor næringsliv, økonomi og samfunnsvitskaplege emne som tek sikte på å gje europeiske borgarar ferdigheiter som trengst for å takla endringar i samfunnet. Desse utfordrande og nye endringane, til dømes digitalisering og kunstig intelligens, klimaendringar, aldrande befolkning og migrasjon, må taklast rett for å sikra ei berekraftig og positiv framtid. 

 

Alliansen skal utnytta medlemmane sine unike fortrinn og heva eksisterande samarbeid til nye dimensjonar med felles strategi og mål. Kvart medlemsuniversitet tilfører eit individuelt perspektiv som er forma av universitetet si faglege spesialisering, og geografiske og økonomiske kontekst. Alliansen gir unike moglegheiter til å utdanna og inspirera ein ny generasjon borgarar som vil bidra til å gjera Europa leiande i korleis å takla samfunnsutfordringar.

 

Les meir om ENGAGE.EU på nettverkets nettside

PIM

Partnership in International Management - PIM- er ei samling av 60 leiande handelshøgskular frå heile verda. Nettverket vart etablert i 1973 av HEC School of Management, New York University (NYU) og London Business School (LBS). NHH vart medlem i 1995.

PIM-medlemmane har utveksla tusenvis av studentar i løpet av dei åra nettverket har eksistert. Kunnskapen og erfaringane som nettverket representerer, har gjort medlemsinstitusjonane i stand til å utvikla og styrka si internasjonale satsing.

LES MEIR OM PIM PÅ NETTVERKETS NETTSIDER

NORDPLUS/NOREK

NORDPLUS vart etablert i 1988 som nordisk ministerråd sitt program for studentar og lærarar ved høgare utdanningsinstitusjonar i dei nordiske landa. I dag omfattar programmet dei nordiske landa og Baltikum. Programmet finansierer samarbeid mellom høgare utdanningsinstitusjonar, med mål om å utvikla undervisningskvaliteten på nordiske lærestader.

NOREK vart etablert i 1994 for å styrka samarbeidet mellom høgare utdanningsinstitusjonar innan økonomi og administrasjon i dei nordiske landa innanfor rammene av NORDPLUS-samarbeidet. NOREK er eit nordisk nettverk for student- og lærarmobilitet, i tillegg til forskingssamarbeid, innan økonomi og administrasjon. Organisasjonen omfattar 26 institusjonar i Norden.

Les meir om studiar i Norden på nettverkets hjemmeside

ERASMUS+

Erasmus+ samlar EUs tidlegare program for utdanning, ungdom og idrett i eitt integrert program. Erasmus+ byggjer på prioriteringa i EU sin 10-årige strategi for vekst og sysselsetting, Europa 2020. Av dei mest sentrale satsingsområda i Erasmus+ er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og kopling mellom utdanning og arbeidsliv.
Programland i Erasmus+ omfattar dei 27 EU-landa, dei tre EØS-landa og Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Partnarland inkluderer Sveits, Russland med fleire. Noreg deltek som programland i Erasmus+ på lik linje med EU sine medlemsland.

NHH's Erasmus Charter for Higher Education 2021 - 2027 (PDF 1 mb)

NHH's Erasmus Policy Statement (PDF 100 kb)

LES MEIR OM ERASMUS+ PROGRAMMET PÅ DIKU SINE NETTSIDER

UTVEKSLING

195

lærestader i Meir enn 50 land

Studentar ved NHH har tilgong til ein rekke spennande internasjonale mogelegheiter. 

Les meir om internasjonale moglegheiter 

Våre partneruniversitet