Engage.EU

NHH er det norske medlemmet av ENGAGE.EU, ein allianse av leiande europeiske universitet innan handel, økonomi og samfunnsfag. Målet med samarbeidet er å gje europearar kunnskapane og kompetansane dei treng for å takla store samfunnsendringar.

BA_SCREI_Engage_EU_2020.jpg

 

Engage.EU vart tildelt status som "europeisk universitet" av Europakommisjonen i 2020. Europeiske universitet tilbyr saumlaus mobilitet og kunnskapsdeling på tvers av landegrenser, og vert såleis sett på som framtidas utdanningsinstitusjonar. 

 

Gjennom Engage.EU får studentar og tilsette ved NHH tilgang til sterke fagmiljø og framifrå utdanningstilbod. Kvar partnarinstitusjon tilfører kunnskap og kompetanse innanfor sine fagfelt, og sin geografiske og økonomiske kontekst.

 

Målet med Engage.EU er å utvikla nye kurs, modular og gradar, og knyta tettare band mellom fagmiljø på kryss og tvers av Europa. Me ønsker å få ein enda meir aktiv dialog med arbeids- og samfunnsliv her heime og i Europa!

Sambandet har til saman over 100,000 studentar og er sett saman av:                                                  

Engage for studentar og tilsette

Vil du læra meir om berekraft i ein europeisk setting? Engasjer deg i fag, modular og sommarkurs via Engage! Les meir om kva Engage tilbyr bachelorstudentar.

Vil du forbetre moglegheitene i jobbmarknaden i ein internasjonal setting? Delta i modular, kurs og prosjekt via Engage! Les meir om kva Engage tilbyr masterstudentar.

Ønsker du å møta forskarar frå heile Europa og samarbeida rundt ny forsking? No har du sjansen! Les meir om kva Engage tilbyr vitskapeleg tilsette.

Freistar det å jobba ei veke i Roma? Eller å samarbeida i tasks med tilsette frå heile Europa? Ver med i Engage! Les meir om kva Engage tilbyr administrativt tilsette.