Beredskap - Alvorlige hendelser

Beredskap - Alvorlige hendelser

Ved alvorlige hendelser, brann og fare for liv og helse er det viktig at du raskt varsler nødetatene.

Generell beredskap

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113

Gi beskjed om:

 • Hvem du er
 • Hva som har skjedd
 • Hvor det har skjedd
 • Skadeomfang

Alle beredskapssituasjoner skal deretter meldes til NHHs døgnbemannede vakttelefon 55 95 98 88.

Generelt ved alvorlige hendelser

 • Den som oppdager brann eller ulykke, varsler øvrige ansatte
 • Rednings- og slokkingsarbeidet startes i samsvar med gitt opplæring inntil politi/brannvesen kommer
 • Ved personskade gis førstehjelp. Alle ansatte følger branninstruksen
 • Ulykker som medfører alvorlig personskade skal straks meldes til lege/ambulanse, politi/lensmann

MEDLEMMER

 • Fungerende beredskapsleder, Seniorrådgiver Jorun Gunnerud - Tlf: 952 82 803
 • Prorektor Stig Tenold
 • HR-sjef Elise Kongsvik
 • Fungerende eiendomssjef Eivind Drange
 • Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Geir Mikalsen
 • Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Bjørg Marit Eknes
 • IT-sjef Thor-Inge Næsset
 • Beredskapskoordinator: HR-seniorrådgiver Sylvi K. Larsen
 • Rektor Øystein Thøgersen deltar i beredskapsgruppen ved pandemi og avhengig av en hensiktsmessighetsvurdering også ved andre beredskapssituasjoner.

Loggfører: Seniorrådgiver Gro Tufte

Se også sikresiden.no/ for forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon.